Triển lãm tư liệu, hình ảnh Nam Kỳ và Sài Gòn xưa
Triển lãm tư liệu, hình ảnh Nam Kỳ và Sài Gòn xưa