Sau sự cố, Mỹ ngưng bay toàn bộ chiến đấu cơ tàng hình F-35
Sau sự cố, Mỹ ngưng bay toàn bộ chiến đấu cơ tàng hình F-35