Kim Jong Un thắng trận đầu trong chiến lược hội nhập quốc tế