Mỹ thử thành công hệ thống phòng thủ tên lửa đạn đạo liên lục địa
Mỹ thử thành công hệ thống phòng thủ tên lửa đạn đạo liên lục địa