Xe thiết giáp Nhật lần đầu hoạt động ở nước ngoài từ sau Thế chiến 2
Xe thiết giáp Nhật lần đầu hoạt động ở nước ngoài từ sau Thế chiến 2