"Phải làm sạch sẽ Dioxin ở căn cứ KQ Biên Hòa để báo cáo Quốc Hội"
"Phải làm sạch sẽ Dioxin ở căn cứ KQ Biên Hòa để báo cáo Quốc Hội"