TT Lý Khắc Cường: "hy vọng hoạt động tham vấn (COC) sẽ được hoàn thành trong 3 năm nữa"TT Lý Khắc Cường: "hy vọng hoạt động tham vấn (COC) sẽ được hoàn thành trong 3 năm nữa"