ASEAN: VN họp với các ngoại trưởng Nhật Bản và ASEAN
ASEAN: VN họp với các ngoại trưởng Nhật Bản và ASEAN