Trà Vinh:Hơn 6.000 nông hộ có lúa bị thiệt hại do hạn mặn
Trà Vinh:Hơn 6.000 nông hộ có lúa bị thiệt hại do hạn mặn