Thái Anh Văn tái đắc cử tổng thống áp đảo với số phiếu "thoát trung" (*)
Thái Anh Văn tái đắc cử tổng thống áp đảo với số phiếu "thoát trung" (*)