Hải cảnh Trung cộng áp sát mỏ Lan Tây lô 06.1
Hải cảnh Trung cộng áp sát mỏ Lan Tây lô 06.1