Phát hiện mỏ Kèn Bầu 'lớn nhất' lịch sử ở vùng biển tỉnh Quảng Trị
Phát hiện mỏ Kèn Bầu 'lớn nhất' lịch sử ở vùng biển tỉnh Quảng Trị