Phát ngôn nhân Bộ Ngoại giao Mỹ Ned Price: Luật hải cảnh tiềm tàng vũ lực
Phát ngôn nhân Bộ Ngoại giao Mỹ Ned Price: Luật hải cảnh tiềm tàng vũ lực