Hỏi Hoàng Phủ Ngọc Tường: “Ai là ‘Quân nổi dậy’?”
image001