Đoàn VN lúng túng tại kiểm điểm ICCPR: cũng tại người dân hiểu biết hơn xưa
Đoàn VN lúng túng tại kiểm điểm ICCPR: cũng tại người dân hiểu biết hơn xưa