Bà Nguyễn Thị Bình: Sòng phẳng với lịch sử không phải là kích động hận thù
Bà Nguyễn Thị Bình: Sòng phẳng với lịch sử không phải là kích động hận thù