Dời lư hương trước tượng Đức Thánh Trần đúng vào ngày 17/2...
Dời lư hương trước tượng Đức Thánh Trần đúng vào ngày 17/2 là ngày Bắc Kinh xua quân xâm lược VN là chuyện 'bình thường"?