Khai mạc Hội nghị hẹp Bộ trưởng Quốc phòng ASEAN (ADMM)
Khai mạc Hội nghị hẹp Bộ trưởng Quốc phòng ASEAN (ADMM)