Trần Anh Tuấn: Dân Sanh, cán bộ kinh tài cộng sản tại miền Nam (1965-1975)
Trần Anh Tuấn: Dân Sanh, cán bộ kinh tài cộng sản tại miền Nam (1965-1975)