"Việt Phật, mái chùa che chở hồn Dân tộc"
"Việt Phật, mái chùa che chở hồn Dân tộc"