Trận chiến biên giới tháng 2/5/1984: Cao Điểm Đẫm Máu 1509
Trận chiến biên giới tháng 2/5/1984: Cao Điểm Đẫm Máu 1509