Obama: 'Hãy đi để biết mình đứng ở đâu trên thế giới'
Obama: 'Hãy đi để biết mình đứng ở đâu trên thế giới'