Bình Định: Nghèo kiết xác bày đặt làm phù điêu núi 86 tỷ
Bình Định: Nghèo kiết xác bày đặt làm phù điêu núi 86 tỷ