Max Hastings về cuộc chiến VN: ‘Không phe nào đáng chiến thắng'
Max Hastings về cuộc chiến VN: ‘Không phe nào đáng chiến thắng'