Hà Văn Thùy: VN có triết học không?
Hà Văn Thùy: VN có triết học không?