THÔNG TIN - THÔNG TIN - THÔNG TIN
Nghiêm Phú Phát: "Chiều nhạc Hương Thiền"Đêm nhạc thính phòng Thanh Lan: "Màu Kỷ Niệm"Nhóm Nhân Văn Nghệ Thuật: "Lam Phương Âm nhạc & Hạnh phúc"