26/5/2020: Indonesia gởi Công hàm lên LHQ; 1/6/2020: Mỹ gởi Công hàm lên LHQ
26/5/2020: Indonesia gởi Công hàm lên LHQ; 1/6/2020: Mỹ gởi Công hàm lên LHQ