Pháp điều chiến hạm đến Biển Đông và tây Thái Bình Dương
Pháp điều chiến hạm đến Biển Đông và tây Thái Bình Dương