Từ Công án đất vàng Thủ Thiêm, nhìn lại vụ tàn phá chùa Liên Trì
Vụ công án đất Thủ Thiêm Quận 2 Saigon, nhắc lại vụ chùa Liên Trì