Amanda Gorman: Nhà thơ trong lễ nhậm chức kêu gọi 'đoàn kết và đồng lòng'
Amanda Gorman: Nhà thơ trong lễ nhậm chức kêu gọi 'đoàn kết và đồng lòng'