Pháp sư Nhật Từ phê phán Tăng Ni về vụ Diễn viên Mai Phương quá vãng
Pháp sư Nhật Từ phê phán Tăng Ni về vụ Diễn viên Mai Phương quá vãng