Nguyễn Xuân Nghĩa: Những lần gặp gỡ Văn Cao và Tô Vũ sau 30/4/1975
Nguyễn Xuân Nghĩa: Những lần gặp gỡ Văn Cao và Tô Vũ sau 30/4/1975