Bài Ca Cho Huế , thơ Hồng Thúy, Liên Bình Định, Diêu Hiền, Hùng Đặng
Bài Ca Cho Huế , thơ Hồng Thúy, Liên Bình Định, Diêu Hiền, Hùng Đặng