Tuyên bố của Hoa Kỳ ngày 13/7/2020 về biển South China Sea (Biển Đông)
Tuyên bố của Hoa Kỳ ngày 13/7/2020 về biển South China Sea (Biển Đông)