Phạm Quốc bảo: Lệ Thu, mấy liên tưởng chợt hiện
Phạm Quốc bảo: Lệ Thu, mấy liên tưởng chợt hiện