Văn nghệ Hoa Thịnh Đốn: Em tôi của Ns Lê Trạch Lựu và tiếng hát Đèo Văn Sách
Văn nghệ Hoa Thịnh Đốn: Em tôi của Ns Lê Trạch Lựu và tiếng hát Đèo Văn Sách