Thiền Zen – Bardo thodol

29 Tháng Sáu 201512:35 SA(Xem: 7701)
"BÁO VĂN HÓA - CALIFORNIA" THỨ HAI 29 JUNE 2015

Thiền Zen – Bardo thodol

a- Bài giảng zen, download MP3     tr. 2
b- Thực hành Thiền zen     tr. 3
c- Nam phần_steps của Thiền zen     tr. 4  
-  Xuong sống_sức khoẻ_thông minh   tr. 6  
1
 blank
 Osho: Tranh chữ ký
 
d- Hai tiếng hét zen_zen shout: ‘Yaa-Hoo!’ và ‘Osho!’    tr. 11
e- Chuyển kiếp tâm niêm_Bardo thodol     tr. 12
f- Videos     tr. 15
g- Các bài và sách dã gửi    tr. 16   
 
    Nguời thời này có nhiều học vấn nên tâm thức_mind mạnh. Họ không ngồi vòng chân yên lặng duợc cả ngày nhu xua. Zen của Osho không phải là ngồi Zazen lối cổ. Osho dổi, cải
tiến_improve zen cho thích hợp với thời này.
 
   Osho nói anh ngữ. Bạn nào không quen dọc anh ngữ thì xin dùng ‘Google Translate’ dể dịch ra
tiếng Việt. Rất tiếc là tôi không dịch ra tiếng Việt duợc
 
1
.
   I am giving you a new meditation. Since Gautam Buddha, not a single new meditation has
been evolved. This meditation will be the preface for the coming series on Zen.
   Zen means your very essence, your very being.
                                                           
1
 - Có website ‘’Osho Vietnam’’ hoàn toàn tiếng Việt do một thiền gia_sannyasin khác làm. Quyển “Nuớc mắt hoa hồng huyền bí” của Ozen Rajneesh (Thầy 2) cung cho biết nhiều về con duờng thiền dịnh của Osho. Tìm trong Mạng và tải xuống miễn
phí_free download quyển này. Thầy 2 là vị phật nâng bó duốc nối tiếp Osho.
   I have talked about the meditation, and a group of people have done it for twenty-one days,
but all of you have not been participants. In the beginning of this series, be a participant in this
meditation called Mystic Rose
 
2
.
   I know Zen – not from any scripture. I do not belong to the tradition of Zen; I belong to these
clouds. I belong to existence on my own accord. I have found Zen – not through the scriptures.
That’s why I can say, even in Japan there are only teachers and followers, no Zen
 
   I have nothing to do with tradition. My Zen is absolutely untraditional. First, I make you jump
and shout and scream, and do all kinds of gibberish. Then finally, tired, you can sit for a few
moments  
 
4
.  
   Thực hành‘Thiền zen’ là:
 
- Áp dụng nhiều phuong pháp Tantra
2
 
5
;
- Tốt cho sức khoẻ;
- Làm bardo thodol;
- Nghe Osho nói là thiền vì Osho nói chậm; mỗi khi Osho ngung nói thì mình yên lặng,
không nghi, vô tâm thức_nomind;
- Thiền theo Osho là gia nhập hệ thống khí_energy chung Buddhafield. 
 
   Zen của Osho là zen gia tốc_accelerated zen
6
. Tuy nhiên nguời thiền dã cao thì có thể ‘tức
thời’ thành phật. Zen của Osho rất dầy dủ.  
 
   Có 2 loại zen cổ truyền: Zen từ từ, tiến bộ_progressive và zen bỗng chốc_sudden, tức
thời_instantaneous.  
 
   Cẩn thận dừng hiểu lầm ‘zen tức thời’ với Sahaj Yoga_Yoga tự phát_ Spontaneity hay phuong
pháp ‘không phuong pháp,’ method ‘no-method’ – vì ‘no-method’ cung là một ‘cách làm’, một
method. Từ 5000 nam nay không ai theo Sahaj yoga thành phật. ‘Ai’ ở dây là nguời dọc sách
một cách lý thuyết và hiểu, suy luận bằng bộ não về yoga tự phát. Đừng quên là: Càng suy luận
thì mind càng mạnh mà thiền là vào no-mind, là giết mind_kill the mind. Thời này có J.
Krishnamurti chủ truong “no method’ trong 70 nam; viết rất hay nhung không một môn dồ nào
thành phật.  
 
A- Bài giảng zen, download MP3      
 
   Nam 1988-89 Osho giảng zen trong 224 buổi (Xem bảng ở trang  sau)
   Sách của Osho không phải là sách viết.
   Nguời thuờng phải suy nghi bằng mind rồi mới viết các tu tuởng thành sách. Osho là một vị
Phật hoàn toàn ở trong nomind nên hết nghi nhu mình. Osho bao giờ cung giảng thiền nói. Lời
giảng phát ra từ Sự Thật_Godliness của nomind
                                                           
2
3
7
.  
 - This, This, A Thousand Times This: The Very Essence of Zen 01, 27 May 1988 pm in Gautam the Buddha Auditorium
 - Tổ chức dạo ở các noi khác thì cung không hon. Xem 2 bài dã gửi : “6- Ba tram nam sau phật Thích Ca_Three hundred years
after Gautama Buddha” và “10-  Ouspensky_ nguời thuờng sống trong u mê_people are unconscious”   
4
5
 - The Zen Manifesto 08, 7 April 1989 pm in Gautam the Buddha Auditorium
 - Chữ phạn tantra có nghia là phuong pháp_method, technique. 112 tantra bao chùm tất cả các loại mind của nhân loại. Có
tantra thích hợp cho nguời quá khứ, nguời thời này không dùng duợc và có tantra hợp cho nguời tuong lai, nguời thời này
cung không dùng duợc. Không ai có thể nói là không có một tantra nào hợp với tôi. Impossible.
6
7
 - Isan: No Footprints in th Blue Sky 04, 4 November 1988 pm in Gautam the Buddha Auditorium.  
 - TD_God ngồi trên mây ở Thiên Đàng. God là một cá nhân_individual ở ngoài mình. Phật ở trong mình. Ai cũng có Phật ở bên trong. Godliness là một phẩm chất_quality của phật bên trong.
3
.  
   Các lời giảng duợc thu vào MP3 rồi chép lại thành sách. Osho có 600 quyển sách chép
lại_transcript. Osho không bao giờ viết sách thiền.
       
   Tải xuống miễn phí_Free download
 
   Phải nghe MP3 rồi thực hành thiền zen theo lời nói của Osho. Vậy phải download MP3:
 
- Download MP3: http://www.oshoworld.com/discourses/audio_eng.asp  
   Khi có doạn nào nghe không rõ thì dọc sách chép lại:
 
- Download sách: http://www.oshoworld.com/e-books/eng_discourses.asp  
 
   Bài giảng có doạn ‘Thiền zen’ ở cuối bài

Ngày tháng_Date Tên sách_Title Số bài MP3
1 27/05/88-10/06/88 This, This, A Thousand Times This  The Very Essence of Zen 15
2 11/06/88-26/06/88 Zen: The Quantum Leap From Mind to No-Mind 15
3 27/06/88-11/07/88 Zen_The Solitary Bird, Cuckoo of The Forest 15
4 12/07/88-24/07/88 Zen_The_Diamond_Thunderbolt 13
5 25/07/88-01/08/88 Dogen_the_Zen_Master 8
6 02/08/88-11/08/88 The_Miracle 10
7 12/08/88-28/08/88 Turning In 8
8 16/08/88-25/08/88 The Original Man 9
9 29/08/88-07/09/88 The_Language_of_Existence 9
10 08/09/88-15/08/88 The_Buddha_The_Emptiness_of_the_Heart 8
11 16/09/88-25/09/88 Ma_Tzu_The_Empty_Mirror 10
12 05/10/88-14/10/88 Nansen_The Point of Departure 10
13 15/10/88-22/10/88 Joshu_The_Lions_Roar 8
14 23/10/88-31/10/88 Rinzai, Master of the irrational 8
15 01/11/88-02/12/88 Isan_No_Footprints_in_the_Blue_Sky 8
16 03/12/88-06/12/88 Kyozan_A_True_Man_of_Zen 4
17 26/12/88-07/01/89 No Mind_The Flower of Eternity 12
18 08/01/89-12/01/89 Zen-The Mystery and The Poetry 5
19 13/01/89-16/01/89 One Seed Makes the Whole Earth Green 4
20 17/01/89-21/01/89 Yakusan  Straight to the Point of Enlightenment 5
21 22/01/89-29/01/89 Christianity: The Deadliest Poison and Zen 8
22 30/01/89-05/02/89 Communism_and_Zen_Fire_Zen Wind 7
23 06/02/89-12/02/89 God_is_Dead 7
24 13/02/89-19/02/89 I_Celebrate_Myself 7
25 20/02/89-10/04/89 The Zen Manifesto 11
                                                                                                                             Tổng số :                                          224

   Sách trong bảng duợc sếp dặt theo ngày tháng. Bảng này dã có trong bài “12- ZEN_Chuyện
Zen.” Ai thích zen nên nghe/dọc các quyển này.  
 
   Đặc biệt nguời ở Việt Nam nên biết cả quyển số 22. Dịch quyển 22 ra tiếng việt thì nhiều
nguời dọc duợc hon. Chắc quyển này dã dịch ra tiếng nga. Nhiều nguời nga theo Osho. Bây giờ
Ozen Rajneesh có 2 vạn 3 (23 000) sannyasins nga. Vị phật nối tiếp Ozen Rajneesh trong tuong
lai sẽ là một nguời nga. Tôi muốn truyền bá rộng rãi zen của Osho nên tôi nói dến những diều
này. Tôi không ‘làm’ chính trị_politics ở dây.   
3
 
B- Thực hành Thiền zen  
 
   Bài giảng_discourse có 2 doạn:  
 
1. Chuyện zen
 
8
;  
2. Thiền zen hay “Mystic rose meditation,” dộ 15-30 phút ở cuối bài.  
 
   Không dọc rồi thực hành‘thiền zen’ duợc; phải nghe MP3 và làm theo từng buớc lời giảng của
Osho. Tuy nhiên Osho nói chậm, lời lẽ giản dị và nhắc lại mỗi ý nhiều lần; Osho cung không dùng nhiều chữ mới nên ai biết một ít anh ngữ thì dộ ít lâu sẽ nghe quen.  
 
   Osho giảng dần dần zen. Vậy phải thiền theo thứ tự bắt dầu từ audio 01 của quyển dầu tiên:
“This, This, A Thousand Times This  The Very Essence of Zen”.  
 
   Không bắt buộc phải nghe xong ‘Chuyện zen’ của một bài rồi mới thực hành doạn ‘Thiền zen’
của bài dó. Thực hành ‘Thiền zen’ riêng ra với ‘Chuyện zen.’
 
   Dùng máy tính diện tử_computer hay diện thoại thông minh_smart phone dể nghe 30 phút
cuối cùng của MP3. Làm nhu thế thì nghe vài phút chót của ‘Chuyện zen’ rồi mới bắt dầu doạn
‘Thiền zen.’
 
   Ngồi vòng chân, ngồi ghế bành hay ngồi bên giuờng 2 chân dể lên sàn nhà. Không ngồi ghế
duợc vì dến phần 4 thì phải ngã vật xuống. Ngồi ghế mà ngã thì có thể bị thuong. Nếu ngồi
vòng chân thì ngã ra dằng sau, ngồi ghế bành cung ‘ngã’ ra dằng sau, ngồi bên giuờng thì ngã
sang một bên và nhấc lên2 chân dể lên giuờng. Để sẵn một cái gối ở bên cạnh dể khi ngã thì
dầu dặt lên gối.
 
   Thực hành Thiền zen nằm cung duợc. Đến phần múa_celebration thì ngồi dậy hay dứng dậy
múa.
 
C- Nam phần của Thiền zen      
     
   Thiền zen có 5 phần_steps:
1- Chuyện vui cuời, chuyện dùa_joke;
2- Sự tẩy nhẹ_catharsis: Nói lắp bắp_gibberish và trở nên khùng_go crazy;
3- Ngồi yên lặng_stillness;
4- Ngã gục xuống chết_ drop dead hay nằm nhu chết_let go;
5- Sống lại_resurrection và hân hoan múa_celebration. 
 
   Khi một phần hết thì có tiếng trống báo hiệu dể bắt dầu phần sau.  
 
   Xem thiền gia_sannyasins
 
9
 thực hành thiền zen trong videos 1 & 2, trang 15  
Phần 1: Chuyện vui cuời, chuyện dùa_joke
   Chuyện vui cuời làm tâm trạng thoải mái_relaxed mood. Tâm trạng phải thoải mái mới thiền
duợc. Một nguời lúc nào cung nghiêm trang _serious nhu quan thẩm phán_judge thì không
thiền duợc. Thái dộ nghiêm trang làm cái tôi_ego, mind mạnh mà thiền là vào nomind. Nomind
là phật.
                                                           
8
9
 - Xem bài dã gửi : 12- ZEN_Chuyện Zen
 - Osho không có môn dồ_disciple. Osho coi thền gia_sannyasin là bạn dồng hành_fellow traveller. Nguời di truớc nguời di
sau; dời nọ qua dợi kia; ai cung tiếp tục cuộc hành trình của mình, theo sức tiến của mình, cho tới khi thành phật. Tất cả mọi
sannyasin dều nuong tựa vào nhau trong hệ thống khí Buddhafield.    
4
 
             Osho kể nhiều chuyện vui cuời. Những chuyện dó không phải là do Osho dặt ra. Phần lớn là dosannyasins dua cho Osho. Trong Sannya 40% là nguời gốc do thái. Dân do thái bị nguợc dãi trong 4000 nam nên họ có nhiều chuyện vui cuời nhất trên thế giới, dể quên các sự khổ dau.
Nhiều chuyện vui cuời do thái tục tằn_crude.
 
   Yes, you can laugh, you can dance; because while you are laughing with totality, mind stops,
time stops and your whole being melts into one unity, into one organism.
   Otherwise you are a crowd: one hand is gong to the south, the other hand is going to the north
 and your head is scattered into thousands of pieces.
   But with a good belly laugh everything comes back and suddenly you are united. Laughter is
the beginning of Zen
 
10
.  
   I have used jokes for the first time in the whole history of mankind, because such
beautiful jokes... and nobody has used them for meditation. And they create such a good
feeling all around, that one becomes courageous enough. A laughing heart is more courageous
than a serious one. A serious heart doubts, hesitates, thinks twice. The laughing one is the heart
of the gambler, he simply jumps in. And meditation is a question of jumping into the unknown
 
   Nghe chuyện vui cuời là gián tiếp áp dụng 2 phuong pháp Tantra:
 
     1- ON JOYOUSLY SEEING A LONG ABSENT FRIEND, PERMEATE THIS JOY
2- WHEREVER SATISFACTION IS FOUND, IN WHATEVER ACT, ACTUALIZE THIS
   Osho giảng rất hay phuong pháp ‘SATISFACTION’. Cuối bài có chuyện ‘Purnakashyapa’ cung rất
hay.  
 
   Chuyện vui cuời làm nguời thoải mái thì tốt cho sức khỏe. 
 
Phần 2 - Làm sự tẩy nhẹ_catharsis: Nói lắp bắp_gibberish và trở nên khùng_go crazy
   Sự tẩy nhẹ_catharsis loại các khí dộc ra khỏi nguời. Catharsis tốt cho sức khỏe. Nguời hết
cang thẳng, hết stress. Catharsis có thế làm khỏi bệng.   
 
   Man as he is is a repressed being. He is not allowed to do anything, he has just to follow
rules. He is not a free agent but just a kept slave, and the whole society is a big prison.
   The walls are very subtle: they are glass walls, transparent. You cannot see them, but they are,
and everywhere. Your morality, your culture, your religion, they are all walls. They are
transparent, you cannot see them, but whenever you want to cross them you are thrown back.
   This state of mind is neurotic. The whole society is ill. That is why I so much insist on chaotic
meditation. Relieve yourself, act out whatsoever society has forced on you, whatsoever
situations have forced on you. Act them out, relieve yourself of them, go through a catharsis  
.
The music helps.
   Once you can throw out everything that has been repressed in you, you will become natural
again, you will be a child again. And with that child many possibilities open. With you everything
is closed. When you become again a child, then only can your energies be transformed. Then
                                                           
10
11
12
13
14
 - This, This, A Thousand Times This -The Very Essence of Zen 14, 9 June 1988 pm in Gautam the Buddha Auditorium
 - Ma Tzu: The Empty Mirror 06, 21 September 1988 pm in Gautam the Buddha Auditorium
 - The book of the secrets 3, tr 13.
 - The book of the secrets 3, trang 40.  
 - Các phuong pháp thiền của Osho nhu Dynamic meditation, Kundalini... phuong pháp nào cung có một doạn catharsis.  
5
 
12
 
13
 
11
14
.
you are pure, innocent, and with that innocence and purity transformation is possible.
   Perverted energies cannot be transformed. Natural, spontaneous energy is needed. That is
why I insist so much on acting out things: so that you can throw the society out. The society has
entered you very deeply. It has not left YOU anywhere; it has entered from everywhere. You are
a citadel, and the society has entered from everywhere. Its police, its priests, they have done
much to make you a slave. You are not free, and man can attain to bliss only when he becomes
a total freedom
 
15
.
   Có 2 cách làm catharsis:  
 
1-    Nói lắp bắp_gibberish: Nói dủ loại âm thanh, kêu ú ớ, búng luỡi nhanh, hét thầm ‘thực
to.’  
 
  Dùng, chú ý vào luỡi thì mình ngung nghi : ... The tongue has a center just in the middle
which controls your thoughts. Focus on that center your thoughts will stop
 
   ... The word ‘gibberish’ comes from a Sufi mystic, Jabbar. Jabbar never spoke any
language, he just uttered nonsense. Still he had thousands of disciples because what he
was saying was “Your mind is nothing but gibberish. Put it aside and you will have a taste
of your own being.”
   To use gibberish, don’t say things which are meaningful, don’t use the language that
you know. Use Chinese, if you don’t know Chinese. Use Japanese if you don’t know
Japanese. Don’t use German if you know German. For the first time have a freedom – the
same as all the birds have. Simply allow whatever comes to your mind without bothering
about its rationality, reasonability, meaning, significance – just the way the birds are
doing
 
17
.  
   Phải thành thực, không dóng kịch, làm gibberish mới có kết quả:
 
   You do, and you try to be total, but trying will not help -- you have to be total. I can hear
and I can see: people are trying to do, in every possible way, but they know inside that it is
all acting. That's where they miss the point.
   Make it a reality, throw out all your garbage... Everything has to be authentic, sincere...
When Nivedano beats his drum you will become silent
 
6
 
18
.
2-    Trở nên khùng_go crazy: Just go crazy. Once in a while it is such a tremendous relief to
go crazy
 
19
.
   Nhan nhó mặt mày, làm cử chỉ lung tung_making gestures, dộng nhiều xuong sống (uốn
oe, còng ngửa lung, lắc dầu lắc cổ, duỗi vai, duỗi chân, vung tay vung chân, di dứng ngồi
giữ lung thẳng.) Cẩn thận: Ai không quen dộng mạnh xuong sống nên làm nhẹ nhàng lúc
dầu vì có thể bị dau lung.
 
  Động nguời nhiều thì xuong sống mềm dẻo, tốt cho sức khoẻ vì theo tantra sinh lực_life
energy của mình chạy trong xuong sống:
PLACE YOUR WHOLE ATTENTION IN THE NERVE, DELICATE AS THE LOTUS THREAD,
IN THE CENTER OF YOUR SPINAL COLUMN. IN SUCH BE TRANSFORMED,   
                                                           
15
16
17
18
19
-  The book of the secrets 2, tr. 211. January 25, 1973, Bombay, India
 - The book of the secrets 2, tr. 226. January 25, 1973, Bombay, India Auditorium     
 - Live Zen 17, 26 May 1988 pm in Gautam the Buddha Auditorium     
 - The Language of Existenceo7, 05 September 1988 pm in Gautam the Buddha Auditorium
 - The This, This, A Thousand Times This: The Very Essence of Zen 15 10 June 1988 pm in Gautam the Buddha Auditorium
15- ZEN: Thiền Zen – Bardo thodol
a- Bài giảng zen, download MP3     tr. 2
b- Thực hành Thiền zen     tr. 3
c- Nam phần_steps của Thiền zen     tr. 4  
-  Xuong sống_sức khoẻ_thông minh   tr. 6  
1
 
Osho: Tranh chữ ký
 
d- Hai tiếng hét zen_zen shout: ‘Yaa-Hoo!’ và ‘Osho!’    tr. 11
e- Chuyển kiếp tâm niêm_Bardo thodol     tr. 12
f- Videos     tr. 15
g- Các bài và sách dã gửi    tr. 16  

   Nguời thời này có nhiều học vấn nên tâm thức_mind mạnh. Họ không ngồi vòng chân yên
lặng duợc cả ngày nhu xua. Zen của Osho không phải là ngồi Zazen lối cổ. Osho dổi, cải
tiến_improve zen cho thích hợp với thời này.
 
   Osho nói anh ngữ. Bạn nào không quen dọc anh ngữ thì xin dùng ‘Google Translate’ dể dịch ra
tiếng Việt. Rất tiếc là tôi không dịch ra tiếng Việt duợc
 
1
.
   I am giving you a new meditation. Since Gautam Buddha, not a single new meditation has
been evolved. This meditation will be the preface for the coming series on Zen.
   Zen means your very essence, your very being.
                                                           
1
 - Có website ‘’Osho Vietnam’’ hoàn toàn tiếng Việt do một thiền gia_sannyasin khác làm. Quyển “Nuớc mắt hoa hồng huyền
bí” của Ozen Rajneesh (Thầy 2) cung cho biết nhiều về con duờng thiền dịnh của Osho. Tìm trong Mạng và tải xuống miễn
phí_free download quyển này. Thầy 2 là vị phật nâng bó duốc nối tiếp Osho.
   I have talked about the meditation, and a group of people have done it for twenty-one days,
but all of you have not been participants. In the beginning of this series, be a participant in this
meditation called Mystic Rose
 
2
.
   I know Zen – not from any scripture. I do not belong to the tradition of Zen; I belong to these
clouds. I belong to existence on my own accord. I have found Zen – not through the scriptures.
That’s why I can say, even in Japan there are only teachers and followers, no Zen
 
   I have nothing to do with tradition. My Zen is absolutely untraditional. First, I make you jump
and shout and scream, and do all kinds of gibberish. Then finally, tired, you can sit for a few
moments  
 
4
.  
   Thực hành‘Thiền zen’ là:
 
- Áp dụng nhiều phuong pháp Tantra
2
 
5
;
- Tốt cho sức khoẻ;
- Làm bardo thodol;
- Nghe Osho nói là thiền vì Osho nói chậm; mỗi khi Osho ngung nói thì mình yên lặng,
không nghi, vô tâm thức_nomind;
- Thiền theo Osho là gia nhập hệ thống khí_energy chung Buddhafield.  

   Zen của Osho là zen gia tốc_accelerated zen
6
. Tuy nhiên nguời thiền dã cao thì có thể ‘tức thời’ thành phật. Zen của Osho rất dầy dủ.  
 
   Có 2 loại zen cổ truyền: Zen từ từ, tiến bộ_progressive và zen bỗng chốc_sudden, tức
thời_instantaneous.  
 
   Cẩn thận dừng hiểu lầm ‘zen tức thời’ với Sahaj Yoga_Yoga tự phát_ Spontaneity hay phuong
pháp ‘không phuong pháp,’ method ‘no-method’ – vì ‘no-method’ cung là một ‘cách làm’, một
method. Từ 5000 nam nay không ai theo Sahaj yoga thành phật. ‘Ai’ ở dây là nguời dọc sách
một cách lý thuyết và hiểu, suy luận bằng bộ não về yoga tự phát. Đừng quên là: Càng suy luận
thì mind càng mạnh mà thiền là vào no-mind, là giết mind_kill the mind. Thời này có J.
Krishnamurti chủ truong “no method’ trong 70 nam; viết rất hay nhung không một môn dồ nào
thành phật.  
 
A- Bài giảng zen, download MP3      
 
   Nam 1988-89 Osho giảng zen trong 224 buổi (Xem bảng ở trang  sau)
   Sách của Osho không phải là sách viết.
   Nguời thuờng phải suy nghi bằng mind rồi mới viết các tu tuởng thành sách. Osho là một vị
Phật hoàn toàn ở trong nomind nên hết nghi nhu mình. Osho bao giờ cung giảng thiền nói. Lời
giảng phát ra từ Sự Thật_Godliness của nomind
                                                           
2
3
7
.  
 - This, This, A Thousand Times This: The Very Essence of Zen 01, 27 May 1988 pm in Gautam the Buddha Auditorium
 - Tổ chức dạo ở các noi khác thì cung không hon. Xem 2 bài dã gửi : “6- Ba tram nam sau phật Thích Ca_Three hundred years
after Gautama Buddha” và “10-  Ouspensky_ nguời thuờng sống trong u mê_people are unconscious”   
4
5
 - The Zen Manifesto 08, 7 April 1989 pm in Gautam the Buddha Auditorium
 - Chữ phạn tantra có nghia là phuong pháp_method, technique. 112 tantra bao chùm tất cả các loại mind của nhân loại. Có
tantra thích hợp cho nguời quá khứ, nguời thời này không dùng duợc và có tantra hợp cho nguời tuong lai, nguời thời này
cung không dùng duợc. Không ai có thể nói là không có một tantra nào hợp với tôi. Impossible.
6
7
 - Isan: No Footprints in th Blue Sky 04, 4 November 1988 pm in Gautam the Buddha Auditorium.  
 - TD_God ngồi trên mây ở Thiên Đàng. God là một cá nhân_individual ở ngoài mình. Phật ở trong mình. Ai cung có Phật ở bên
trong. Godliness là một phẩm chất_quality của phật bên trong.
3
.  
   Các lời giảng duợc thu vào MP3 rồi chép lại thành sách. Osho có 600 quyển sách chép
lại_transcript. Osho không bao giờ viết sách thiền.
       
   Tải xuống miễn phí_Free download
 
   Phải nghe MP3 rồi thực hành thiền zen theo lời nói của Osho. Vậy phải download MP3:
 
- Download MP3: http://www.oshoworld.com/discourses/audio_eng.asp  
   Khi có doạn nào nghe không rõ thì dọc sách chép lại:
 
- Download sách: http://www.oshoworld.com/e-books/eng_discourses.asp  
 
   Bài giảng có doạn ‘Thiền zen’ ở cuối bài

Ngày tháng_Date Tên sách_Title Số bài MP3
1 27/05/88-10/06/88 This, This, A Thousand Times This  The Very Essence of Zen 15
2 11/06/88-26/06/88 Zen: The Quantum Leap From Mind to No-Mind 15
3 27/06/88-11/07/88 Zen_The Solitary Bird, Cuckoo of The Forest 15
4 12/07/88-24/07/88 Zen_The_Diamond_Thunderbolt 13
5 25/07/88-01/08/88 Dogen_the_Zen_Master 8
6 02/08/88-11/08/88 The_Miracle 10
7 12/08/88-28/08/88 Turning In 8
8 16/08/88-25/08/88 The Original Man 9
9 29/08/88-07/09/88 The_Language_of_Existence 9
10 08/09/88-15/08/88 The_Buddha_The_Emptiness_of_the_Heart 8
11 16/09/88-25/09/88 Ma_Tzu_The_Empty_Mirror 10
12 05/10/88-14/10/88 Nansen_The Point of Departure 10
13 15/10/88-22/10/88 Joshu_The_Lions_Roar 8
14 23/10/88-31/10/88 Rinzai, Master of the irrational 8
15 01/11/88-02/12/88 Isan_No_Footprints_in_the_Blue_Sky 8
16 03/12/88-06/12/88 Kyozan_A_True_Man_of_Zen 4
17 26/12/88-07/01/89 No Mind_The Flower of Eternity 12
18 08/01/89-12/01/89 Zen-The Mystery and The Poetry 5
19 13/01/89-16/01/89 One Seed Makes the Whole Earth Green 4
20 17/01/89-21/01/89 Yakusan  Straight to the Point of Enlightenment 5
21 22/01/89-29/01/89 Christianity: The Deadliest Poison and Zen 8
22 30/01/89-05/02/89 Communism_and_Zen_Fire_Zen Wind 7
23 06/02/89-12/02/89 God_is_Dead 7
24 13/02/89-19/02/89 I_Celebrate_Myself 7
25 20/02/89-10/04/89 The Zen Manifesto 11
                                                                                                                             Tổng số :                                          224

   Sách trong bảng duợc sếp dặt theo ngày tháng. Bảng này dã có trong bài “12- ZEN_Chuyện
Zen.” Ai thích zen nên nghe/dọc các quyển này.  
 
   Đặc biệt nguời ở Việt Nam nên biết cả quyển số 22. Dịch quyển 22 ra tiếng việt thì nhiều
nguời dọc duợc hon. Chắc quyển này dã dịch ra tiếng nga. Nhiều nguời nga theo Osho. Bây giờ
Ozen Rajneesh có 2 vạn 3 (23 000) sannyasins nga. Vị phật nối tiếp Ozen Rajneesh trong tuong
lai sẽ là một nguời nga. Tôi muốn truyền bá rộng rãi zen của Osho nên tôi nói dến những diều
này. Tôi không ‘làm’ chính trị_politics ở dây.   
3
 
B- Thực hành Thiền zen  
 
   Bài giảng_discourse có 2 doạn:  
 
1. Chuyện zen
 
8
;  
2. Thiền zen hay “Mystic rose meditation,” dộ 15-30 phút ở cuối bài.  
 
   Không dọc rồi thực hành‘thiền zen’ duợc; phải nghe MP3 và làm theo từng buớc lời giảng của
Osho. Tuy nhiên Osho nói chậm, lời lẽ giản dị và nhắc lại mỗi ý nhiều lần; Osho cung không dùng
nhiều chữ mới nên ai biết một ít anh ngữ thì dộ ít lâu sẽ nghe quen.  
 
   Osho giảng dần dần zen. Vậy phải thiền theo thứ tự bắt dầu từ audio 01 của quyển dầu tiên:
“This, This, A Thousand Times This  The Very Essence of Zen”.  
 
   Không bắt buộc phải nghe xong ‘Chuyện zen’ của một bài rồi mới thực hành doạn ‘Thiền zen’
của bài dó. Thực hành ‘Thiền zen’ riêng ra với ‘Chuyện zen.’
 
   Dùng máy tính diện tử_computer hay diện thoại thông minh_smart phone dể nghe 30 phút
cuối cùng của MP3. Làm nhu thế thì nghe vài phút chót của ‘Chuyện zen’ rồi mới bắt dầu doạn
‘Thiền zen.’
 
   Ngồi vòng chân, ngồi ghế bành hay ngồi bên giuờng 2 chân dể lên sàn nhà. Không ngồi ghế
duợc vì dến phần 4 thì phải ngã vật xuống. Ngồi ghế mà ngã thì có thể bị thuong. Nếu ngồi
vòng chân thì ngã ra dằng sau, ngồi ghế bành cung ‘ngã’ ra dằng sau, ngồi bên giuờng thì ngã
sang một bên và nhấc lên2 chân dể lên giuờng. Để sẵn một cái gối ở bên cạnh dể khi ngã thì
dầu dặt lên gối.
 
   Thực hành Thiền zen nằm cung duợc. Đến phần múa_celebration thì ngồi dậy hay dứng dậy
múa.
 
C- Nam phần của Thiền zen      
     
   Thiền zen có 5 phần_steps:
1- Chuyện vui cuời, chuyện dùa_joke;
2- Sự tẩy nhẹ_catharsis: Nói lắp bắp_gibberish và trở nên khùng_go crazy;
3- Ngồi yên lặng_stillness;
4- Ngã gục xuống chết_ drop dead hay nằm nhu chết_let go;
5- Sống lại_resurrection và hân hoan múa_celebration.  

 
   Khi một phần hết thì có tiếng trống báo hiệu dể bắt dầu phần sau.  
 
   Xem thiền gia_sannyasins
 
9
 thực hành thiền zen trong videos 1 & 2, trang 15  
Phần 1: Chuyện vui cuời, chuyện dùa_joke
   Chuyện vui cuời làm tâm trạng thoải mái_relaxed mood. Tâm trạng phải thoải mái mới thiền
duợc. Một nguời lúc nào cung nghiêm trang _serious nhu quan thẩm phán_judge thì không
thiền duợc. Thái dộ nghiêm trang làm cái tôi_ego, mind mạnh mà thiền là vào nomind. Nomind
là phật.
                                                           
8
9
 - Xem bài dã gửi : 12- ZEN_Chuyện Zen
 - Osho không có môn dồ_disciple. Osho coi thền gia_sannyasin là bạn dồng hành_fellow traveller. Nguời di truớc nguời di
sau; dời nọ qua dợi kia; ai cung tiếp tục cuộc hành trình của mình, theo sức tiến của mình, cho tới khi thành phật. Tất cả mọi
sannyasin dều nuong tựa vào nhau trong hệ thống khí Buddhafield.    
4
 
             Osho kể nhiều chuyện vui cuời. Những chuyện dó không phải là do Osho dặt ra. Phần lớn là do
sannyasins dua cho Osho. Trong Sannya 40% là nguời gốc do thái. Dân do thái bị nguợc dãi
trong 4000 nam nên họ có nhiều chuyện vui cuời nhất trên thế giới, dể quên các sự khổ dau.
Nhiều chuyện vui cuời do thái tục tằn_crude.
 
   Yes, you can laugh, you can dance; because while you are laughing with totality, mind stops,
time stops and your whole being melts into one unity, into one organism.
   Otherwise you are a crowd: one hand is gong to the south, the other hand is going to the north
 and your head is scattered into thousands of pieces.
   But with a good belly laugh everything comes back and suddenly you are united. Laughter is
the beginning of Zen
 
10
.  
   I have used jokes for the first time in the whole history of mankind, because such
beautiful jokes... and nobody has used them for meditation. And they create such a good
feeling all around, that one becomes courageous enough. A laughing heart is more courageous
than a serious one. A serious heart doubts, hesitates, thinks twice. The laughing one is the heart
of the gambler, he simply jumps in. And meditation is a question of jumping into the unknown
 
   Nghe chuyện vui cuời là gián tiếp áp dụng 2 phuong pháp Tantra:

1- ON JOYOUSLY SEEING A LONG ABSENT FRIEND, PERMEATE THIS JOY
2- WHEREVER SATISFACTION IS FOUND, IN WHATEVER ACT, ACTUALIZE THIS
   Osho giảng rất hay phuong pháp ‘SATISFACTION’. Cuối bài có chuyện ‘Purnakashyapa’ cung rất
hay.  
 
   Chuyện vui cuời làm nguời thoải mái thì tốt cho sức khỏe. 
 
Phần 2 - Làm sự tẩy nhẹ_catharsis: Nói lắp bắp_gibberish và trở nên khùng_go crazy
   Sự tẩy nhẹ_catharsis loại các khí dộc ra khỏi nguời. Catharsis tốt cho sức khỏe. Nguời hết
cang thẳng, hết stress. Catharsis có thế làm khỏi bệng.   
 
   Man as he is is a repressed being. He is not allowed to do anything, he has just to follow
rules. He is not a free agent but just a kept slave, and the whole society is a big prison.
   The walls are very subtle: they are glass walls, transparent. You cannot see them, but they are,
and everywhere. Your morality, your culture, your religion, they are all walls. They are
transparent, you cannot see them, but whenever you want to cross them you are thrown back.
   This state of mind is neurotic. The whole society is ill. That is why I so much insist on chaotic
meditation. Relieve yourself, act out whatsoever society has forced on you, whatsoever
situations have forced on you. Act them out, relieve yourself of them, go through a catharsis  
.
The music helps.
   Once you can throw out everything that has been repressed in you, you will become natural
again, you will be a child again. And with that child many possibilities open. With you everything
is closed. When you become again a child, then only can your energies be transformed. Then
                                                           
10
11
12
13
14
 - This, This, A Thousand Times This -The Very Essence of Zen 14, 9 June 1988 pm in Gautam the Buddha Auditorium
 - Ma Tzu: The Empty Mirror 06, 21 September 1988 pm in Gautam the Buddha Auditorium
 - The book of the secrets 3, tr 13.
 - The book of the secrets 3, trang 40.  
 - Các phuong pháp thiền của Osho nhu Dynamic meditation, Kundalini... phuong pháp nào cung có một doạn catharsis.  
5
 
12
 
13
 
11
14
.
you are pure, innocent, and with that innocence and purity transformation is possible.
   Perverted energies cannot be transformed. Natural, spontaneous energy is needed. That is
why I insist so much on acting out things: so that you can throw the society out. The society has
entered you very deeply. It has not left YOU anywhere; it has entered from everywhere. You are
a citadel, and the society has entered from everywhere. Its police, its priests, they have done
much to make you a slave. You are not free, and man can attain to bliss only when he becomes
a total freedom
 
15
.
   Có 2 cách làm catharsis:  
 
1-    Nói lắp bắp_gibberish: Nói dủ loại âm thanh, kêu ú ớ, búng luỡi nhanh, hét thầm ‘thực
to.’  
 
  Dùng, chú ý vào luỡi thì mình ngung nghi : ... The tongue has a center just in the middle
which controls your thoughts. Focus on that center your thoughts will stop
 
   ... The word ‘gibberish’ comes from a Sufi mystic, Jabbar. Jabbar never spoke any
language, he just uttered nonsense. Still he had thousands of disciples because what he
was saying was “Your mind is nothing but gibberish. Put it aside and you will have a taste
of your own being.”
   To use gibberish, don’t say things which are meaningful, don’t use the language that
you know. Use Chinese, if you don’t know Chinese. Use Japanese if you don’t know
Japanese. Don’t use German if you know German. For the first time have a freedom – the
same as all the birds have. Simply allow whatever comes to your mind without bothering
about its rationality, reasonability, meaning, significance – just the way the birds are
doing
 
17
.  
   Phải thành thực, không dóng kịch, làm gibberish mới có kết quả:
 
   You do, and you try to be total, but trying will not help -- you have to be total. I can hear
and I can see: people are trying to do, in every possible way, but they know inside that it is
all acting. That's where they miss the point.
   Make it a reality, throw out all your garbage... Everything has to be authentic, sincere...
When Nivedano beats his drum you will become silent
 
6
 
18
.
2-    Trở nên khùng_go crazy: Just go crazy. Once in a while it is such a tremendous relief to
go crazy
 
19
.
   Nhan nhó mặt mày, làm cử chỉ lung tung_making gestures, dộng nhiều xuong sống (uốn
oe, còng ngửa lung, lắc dầu lắc cổ, duỗi vai, duỗi chân, vung tay vung chân, di dứng ngồi
giữ lung thẳng.) Cẩn thận: Ai không quen dộng mạnh xuong sống nên làm nhẹ nhàng lúc
dầu vì có thể bị dau lung.
 
  Động nguời nhiều thì xuong sống mềm dẻo, tốt cho sức khoẻ vì theo tantra sinh lực_life
energy của mình chạy trong xuong sống:
PLACE YOUR WHOLE ATTENTION IN THE NERVE, DELICATE AS THE LOTUS THREAD,
IN THE CENTER OF YOUR SPINAL COLUMN. IN SUCH BE TRANSFORMED,   
                                                           
15
16
17
18
19
-  The book of the secrets 2, tr. 211. January 25, 1973, Bombay, India
 - The book of the secrets 2, tr. 226. January 25, 1973, Bombay, India Auditorium     
 - Live Zen 17, 26 May 1988 pm in Gautam the Buddha Auditorium     
 - The Language of Existenceo7, 05 September 1988 pm in Gautam the Buddha Auditorium
 - The This, This, A Thousand Times This: The Very Essence of Zen 15 10 June 1988 pm in Gautam the Buddha Auditorium
15- ZEN: Thiền Zen – Bardo thodol
a- Bài giảng zen, download MP3     tr. 2
b- Thực hành Thiền zen     tr. 3
c- Nam phần_steps của Thiền zen     tr. 4  
-  Xuong sống_sức khoẻ_thông minh   tr. 6  
1
 
Osho: Tranh chữ ký
 
d- Hai tiếng hét zen_zen shout: ‘Yaa-Hoo!’ và ‘Osho!’    tr. 11
e- Chuyển kiếp tâm niêm_Bardo thodol     tr. 12
f- Videos     tr. 15
g- Các bài và sách dã gửi    tr. 16  

   Nguời thời này có nhiều học vấn nên tâm thức_mind mạnh. Họ không ngồi vòng chân yên
lặng duợc cả ngày nhu xua. Zen của Osho không phải là ngồi Zazen lối cổ. Osho dổi, cải
tiến_improve zen cho thích hợp với thời này.
 
   Osho nói anh ngữ. Bạn nào không quen dọc anh ngữ thì xin dùng ‘Google Translate’ dể dịch ra
tiếng Việt. Rất tiếc là tôi không dịch ra tiếng Việt duợc
 
1
.
   I am giving you a new meditation. Since Gautam Buddha, not a single new meditation has
been evolved. This meditation will be the preface for the coming series on Zen.
   Zen means your very essence, your very being.
                                                           
1
 - Có website ‘’Osho Vietnam’’ hoàn toàn tiếng Việt do một thiền gia_sannyasin khác làm. Quyển “Nuớc mắt hoa hồng huyền
bí” của Ozen Rajneesh (Thầy 2) cung cho biết nhiều về con duờng thiền dịnh của Osho. Tìm trong Mạng và tải xuống miễn
phí_free download quyển này. Thầy 2 là vị phật nâng bó duốc nối tiếp Osho.
   I have talked about the meditation, and a group of people have done it for twenty-one days,
but all of you have not been participants. In the beginning of this series, be a participant in this
meditation called Mystic Rose
 
2
.
   I know Zen – not from any scripture. I do not belong to the tradition of Zen; I belong to these
clouds. I belong to existence on my own accord. I have found Zen – not through the scriptures.
That’s why I can say, even in Japan there are only teachers and followers, no Zen
 
   I have nothing to do with tradition. My Zen is absolutely untraditional. First, I make you jump
and shout and scream, and do all kinds of gibberish. Then finally, tired, you can sit for a few
moments  
 
4
.  
   Thực hành‘Thiền zen’ là:
 
- Áp dụng nhiều phuong pháp Tantra
2
 
5
;
- Tốt cho sức khoẻ;
- Làm bardo thodol;
- Nghe Osho nói là thiền vì Osho nói chậm; mỗi khi Osho ngung nói thì mình yên lặng,
không nghi, vô tâm thức_nomind;
- Thiền theo Osho là gia nhập hệ thống khí_energy chung Buddhafield. 
 
   Zen của Osho là zen gia tốc_accelerated zen
6
. Tuy nhiên nguời thiền dã cao thì có thể ‘tức
thời’ thành phật. Zen của Osho rất dầy dủ.  
 
   Có 2 loại zen cổ truyền: Zen từ từ, tiến bộ_progressive và zen bỗng chốc_sudden, tức
thời_instantaneous.  
 
   Cẩn thận dừng hiểu lầm ‘zen tức thời’ với Sahaj Yoga_Yoga tự phát_ Spontaneity hay phuong
pháp ‘không phuong pháp,’ method ‘no-method’ – vì ‘no-method’ cung là một ‘cách làm’, một
method. Từ 5000 nam nay không ai theo Sahaj yoga thành phật. ‘Ai’ ở dây là nguời dọc sách
một cách lý thuyết và hiểu, suy luận bằng bộ não về yoga tự phát. Đừng quên là: Càng suy luận
thì mind càng mạnh mà thiền là vào no-mind, là giết mind_kill the mind. Thời này có J.
Krishnamurti chủ truong “no method’ trong 70 nam; viết rất hay nhung không một môn dồ nào
thành phật.  
 
A- Bài giảng zen, download MP3      
 
   Nam 1988-89 Osho giảng zen trong 224 buổi (Xem bảng ở trang  sau)
   Sách của Osho không phải là sách viết.
   Nguời thuờng phải suy nghi bằng mind rồi mới viết các tu tuởng thành sách. Osho là một vị
Phật hoàn toàn ở trong nomind nên hết nghi nhu mình. Osho bao giờ cung giảng thiền nói. Lời
giảng phát ra từ Sự Thật_Godliness của nomind
                                                           
2
3
7
.  
 - This, This, A Thousand Times This: The Very Essence of Zen 01, 27 May 1988 pm in Gautam the Buddha Auditorium
 - Tổ chức dạo ở các noi khác thì cung không hon. Xem 2 bài dã gửi : “6- Ba tram nam sau phật Thích Ca_Three hundred years
after Gautama Buddha” và “10-  Ouspensky_ nguời thuờng sống trong u mê_people are unconscious”   
4
5
 - The Zen Manifesto 08, 7 April 1989 pm in Gautam the Buddha Auditorium
 - Chữ phạn tantra có nghia là phuong pháp_method, technique. 112 tantra bao chùm tất cả các loại mind của nhân loại. Có
tantra thích hợp cho nguời quá khứ, nguời thời này không dùng duợc và có tantra hợp cho nguời tuong lai, nguời thời này
cung không dùng duợc. Không ai có thể nói là không có một tantra nào hợp với tôi. Impossible.
6
7
 - Isan: No Footprints in th Blue Sky 04, 4 November 1988 pm in Gautam the Buddha Auditorium.  
 - TD_God ngồi trên mây ở Thiên Đàng. God là một cá nhân_individual ở ngoài mình. Phật ở trong mình. Ai cung có Phật ở bên
trong. Godliness là một phẩm chất_quality của phật bên trong.
3
.  
   Các lời giảng duợc thu vào MP3 rồi chép lại thành sách. Osho có 600 quyển sách chép
lại_transcript. Osho không bao giờ viết sách thiền.
       
   Tải xuống miễn phí_Free download
 
   Phải nghe MP3 rồi thực hành thiền zen theo lời nói của Osho. Vậy phải download MP3:
 
- Download MP3: http://www.oshoworld.com/discourses/audio_eng.asp  
   Khi có doạn nào nghe không rõ thì dọc sách chép lại:
 
- Download sách: http://www.oshoworld.com/e-books/eng_discourses.asp  
 
   Bài giảng có doạn ‘Thiền zen’ ở cuối bài

Ngày tháng_Date Tên sách_Title Số bài MP3
1 27/05/88-10/06/88 This, This, A Thousand Times This  The Very Essence of Zen 15
2 11/06/88-26/06/88 Zen: The Quantum Leap From Mind to No-Mind 15
3 27/06/88-11/07/88 Zen_The Solitary Bird, Cuckoo of The Forest 15
4 12/07/88-24/07/88 Zen_The_Diamond_Thunderbolt 13
5 25/07/88-01/08/88 Dogen_the_Zen_Master 8
6 02/08/88-11/08/88 The_Miracle 10
7 12/08/88-28/08/88 Turning In 8
8 16/08/88-25/08/88 The Original Man 9
9 29/08/88-07/09/88 The_Language_of_Existence 9
10 08/09/88-15/08/88 The_Buddha_The_Emptiness_of_the_Heart 8
11 16/09/88-25/09/88 Ma_Tzu_The_Empty_Mirror 10
12 05/10/88-14/10/88 Nansen_The Point of Departure 10
13 15/10/88-22/10/88 Joshu_The_Lions_Roar 8
14 23/10/88-31/10/88 Rinzai, Master of the irrational 8
15 01/11/88-02/12/88 Isan_No_Footprints_in_the_Blue_Sky 8
16 03/12/88-06/12/88 Kyozan_A_True_Man_of_Zen 4
17 26/12/88-07/01/89 No Mind_The Flower of Eternity 12
18 08/01/89-12/01/89 Zen-The Mystery and The Poetry 5
19 13/01/89-16/01/89 One Seed Makes the Whole Earth Green 4
20 17/01/89-21/01/89 Yakusan  Straight to the Point of Enlightenment 5
21 22/01/89-29/01/89 Christianity: The Deadliest Poison and Zen 8
22 30/01/89-05/02/89 Communism_and_Zen_Fire_Zen Wind 7
23 06/02/89-12/02/89 God_is_Dead 7
24 13/02/89-19/02/89 I_Celebrate_Myself 7
25 20/02/89-10/04/89 The Zen Manifesto 11
                                                                                                                            Tổng số :                                          224

   Sách trong bảng duợc sếp dặt theo ngày tháng. Bảng này dã có trong bài “12- ZEN_Chuyện
Zen.” Ai thích zen nên nghe/dọc các quyển này.  
 
   Đặc biệt nguời ở Việt Nam nên biết cả quyển số 22. Dịch quyển 22 ra tiếng việt thì nhiều
nguời dọc duợc hon. Chắc quyển này dã dịch ra tiếng nga. Nhiều nguời nga theo Osho. Bây giờ
Ozen Rajneesh có 2 vạn 3 (23 000) sannyasins nga. Vị phật nối tiếp Ozen Rajneesh trong tuong
lai sẽ là một nguời nga. Tôi muốn truyền bá rộng rãi zen của Osho nên tôi nói dến những diều
này. Tôi không ‘làm’ chính trị_politics ở dây.   
3
 
B- Thực hành Thiền zen  
 
   Bài giảng_discourse có 2 doạn:  
 
1. Chuyện zen
 
8
;  
2. Thiền zen hay “Mystic rose meditation,” dộ 15-30 phút ở cuối bài.  
 
   Không dọc rồi thực hành‘thiền zen’ duợc; phải nghe MP3 và làm theo từng buớc lời giảng của
Osho. Tuy nhiên Osho nói chậm, lời lẽ giản dị và nhắc lại mỗi ý nhiều lần; Osho cung không dùng
nhiều chữ mới nên ai biết một ít anh ngữ thì dộ ít lâu sẽ nghe quen.  
 
   Osho giảng dần dần zen. Vậy phải thiền theo thứ tự bắt dầu từ audio 01 của quyển dầu tiên:
“This, This, A Thousand Times This  The Very Essence of Zen”.  
 
   Không bắt buộc phải nghe xong ‘Chuyện zen’ của một bài rồi mới thực hành doạn ‘Thiền zen’
của bài dó. Thực hành ‘Thiền zen’ riêng ra với ‘Chuyện zen.’
 
   Dùng máy tính diện tử_computer hay diện thoại thông minh_smart phone dể nghe 30 phút
cuối cùng của MP3. Làm nhu thế thì nghe vài phút chót của ‘Chuyện zen’ rồi mới bắt dầu doạn
‘Thiền zen.’
 
   Ngồi vòng chân, ngồi ghế bành hay ngồi bên giuờng 2 chân dể lên sàn nhà. Không ngồi ghế
duợc vì dến phần 4 thì phải ngã vật xuống. Ngồi ghế mà ngã thì có thể bị thuong. Nếu ngồi
vòng chân thì ngã ra dằng sau, ngồi ghế bành cung ‘ngã’ ra dằng sau, ngồi bên giuờng thì ngã
sang một bên và nhấc lên2 chân dể lên giuờng. Để sẵn một cái gối ở bên cạnh dể khi ngã thì
dầu dặt lên gối.
 
   Thực hành Thiền zen nằm cung duợc. Đến phần múa_celebration thì ngồi dậy hay dứng dậy
múa.
 
C- Nam phần của Thiền zen      
     
   Thiền zen có 5 phần_steps:
1- Chuyện vui cuời, chuyện dùa_joke;
2- Sự tẩy nhẹ_catharsis: Nói lắp bắp_gibberish và trở nên khùng_go crazy;
3- Ngồi yên lặng_stillness;
4- Ngã gục xuống chết_ drop dead hay nằm nhu chết_let go;
5- Sống lại_resurrection và hân hoan múa_celebration. 
 
   Khi một phần hết thì có tiếng trống báo hiệu dể bắt dầu phần sau.  
 
   Xem thiền gia_sannyasins
 
9
 thực hành thiền zen trong videos 1 & 2, trang 15  
Phần 1: Chuyện vui cuời, chuyện dùa_joke
   Chuyện vui cuời làm tâm trạng thoải mái_relaxed mood. Tâm trạng phải thoải mái mới thiền
duợc. Một nguời lúc nào cung nghiêm trang _serious nhu quan thẩm phán_judge thì không
thiền duợc. Thái dộ nghiêm trang làm cái tôi_ego, mind mạnh mà thiền là vào nomind. Nomind
là phật.
                                                           
8
9
 - Xem bài dã gửi : 12- ZEN_Chuyện Zen
 - Osho không có môn dồ_disciple. Osho coi thền gia_sannyasin là bạn dồng hành_fellow traveller. Nguời di truớc nguời di
sau; dời nọ qua dợi kia; ai cung tiếp tục cuộc hành trình của mình, theo sức tiến của mình, cho tới khi thành phật. Tất cả mọi
sannyasin dều nuong tựa vào nhau trong hệ thống khí Buddhafield.    
4
 
             Osho kể nhiều chuyện vui cuời. Những chuyện dó không phải là do Osho dặt ra. Phần lớn là do
sannyasins dua cho Osho. Trong Sannya 40% là nguời gốc do thái. Dân do thái bị nguợc dãi
trong 4000 nam nên họ có nhiều chuyện vui cuời nhất trên thế giới, dể quên các sự khổ dau.
Nhiều chuyện vui cuời do thái tục tằn_crude.
 
   Yes, you can laugh, you can dance; because while you are laughing with totality, mind stops,
time stops and your whole being melts into one unity, into one organism.
   Otherwise you are a crowd: one hand is gong to the south, the other hand is going to the north
 and your head is scattered into thousands of pieces.
   But with a good belly laugh everything comes back and suddenly you are united. Laughter is
the beginning of Zen
 
10
.  
   I have used jokes for the first time in the whole history of mankind, because such
beautiful jokes... and nobody has used them for meditation. And they create such a good
feeling all around, that one becomes courageous enough. A laughing heart is more courageous
than a serious one. A serious heart doubts, hesitates, thinks twice. The laughing one is the heart
of the gambler, he simply jumps in. And meditation is a question of jumping into the unknown
 
   Nghe chuyện vui cuời là gián tiếp áp dụng 2 phuong pháp Tantra:
     
1- ON JOYOUSLY SEEING A LONG ABSENT FRIEND, PERMEATE THIS JOY
2- WHEREVER SATISFACTION IS FOUND, IN WHATEVER ACT, ACTUALIZE THIS
   Osho giảng rất hay phuong pháp ‘SATISFACTION’. Cuối bài có chuyện ‘Purnakashyapa’ cung rất
hay.  
 
   Chuyện vui cuời làm nguời thoải mái thì tốt cho sức khỏe. 
 
Phần 2 - Làm sự tẩy nhẹ_catharsis: Nói lắp bắp_gibberish và trở nên khùng_go crazy
   Sự tẩy nhẹ_catharsis loại các khí dộc ra khỏi nguời. Catharsis tốt cho sức khỏe. Nguời hết
cang thẳng, hết stress. Catharsis có thế làm khỏi bệng.   
 
   Man as he is is a repressed being. He is not allowed to do anything, he has just to follow
rules. He is not a free agent but just a kept slave, and the whole society is a big prison.
   The walls are very subtle: they are glass walls, transparent. You cannot see them, but they are,
and everywhere. Your morality, your culture, your religion, they are all walls. They are
transparent, you cannot see them, but whenever you want to cross them you are thrown back.
   This state of mind is neurotic. The whole society is ill. That is why I so much insist on chaotic
meditation. Relieve yourself, act out whatsoever society has forced on you, whatsoever
situations have forced on you. Act them out, relieve yourself of them, go through a catharsis  
.
The music helps.
   Once you can throw out everything that has been repressed in you, you will become natural
again, you will be a child again. And with that child many possibilities open. With you everything
is closed. When you become again a child, then only can your energies be transformed. Then
                                                           
10
11
12
13
14
 - This, This, A Thousand Times This -The Very Essence of Zen 14, 9 June 1988 pm in Gautam the Buddha Auditorium
 - Ma Tzu: The Empty Mirror 06, 21 September 1988 pm in Gautam the Buddha Auditorium
 - The book of the secrets 3, tr 13.
 - The book of the secrets 3, trang 40.  
 - Các phuong pháp thiền của Osho nhu Dynamic meditation, Kundalini... phuong pháp nào cung có một doạn catharsis.  
5
 
12
 
13
 
11
14
.
you are pure, innocent, and with that innocence and purity transformation is possible.
   Perverted energies cannot be transformed. Natural, spontaneous energy is needed. That is
why I insist so much on acting out things: so that you can throw the society out. The society has
entered you very deeply. It has not left YOU anywhere; it has entered from everywhere. You are
a citadel, and the society has entered from everywhere. Its police, its priests, they have done
much to make you a slave. You are not free, and man can attain to bliss only when he becomes
a total freedom
 
15
.
   Có 2 cách làm catharsis:  
 
1-    Nói lắp bắp_gibberish: Nói dủ loại âm thanh, kêu ú ớ, búng luỡi nhanh, hét thầm ‘thực
to.’  
 
  Dùng, chú ý vào luỡi thì mình ngung nghi : ... The tongue has a center just in the middle
which controls your thoughts. Focus on that center your thoughts will stop
 
   ... The word ‘gibberish’ comes from a Sufi mystic, Jabbar. Jabbar never spoke any
language, he just uttered nonsense. Still he had thousands of disciples because what he
was saying was “Your mind is nothing but gibberish. Put it aside and you will have a taste
of your own being.”
   To use gibberish, don’t say things which are meaningful, don’t use the language that
you know. Use Chinese, if you don’t know Chinese. Use Japanese if you don’t know
Japanese. Don’t use German if you know German. For the first time have a freedom – the
same as all the birds have. Simply allow whatever comes to your mind without bothering
about its rationality, reasonability, meaning, significance – just the way the birds are
doing
 
17
.  
   Phải thành thực, không dóng kịch, làm gibberish mới có kết quả:
 
   You do, and you try to be total, but trying will not help -- you have to be total. I can hear
and I can see: people are trying to do, in every possible way, but they know inside that it is
all acting. That's where they miss the point.
   Make it a reality, throw out all your garbage... Everything has to be authentic, sincere...
When Nivedano beats his drum you will become silent
 
6
 
18
.
2-    Trở nên khùng_go crazy: Just go crazy. Once in a while it is such a tremendous relief to
go crazy
 
19
.
   Nhan nhó mặt mày, làm cử chỉ lung tung_making gestures, dộng nhiều xuong sống (uốn
oe, còng ngửa lung, lắc dầu lắc cổ, duỗi vai, duỗi chân, vung tay vung chân, di dứng ngồi
giữ lung thẳng.) Cẩn thận: Ai không quen dộng mạnh xuong sống nên làm nhẹ nhàng lúc
dầu vì có thể bị dau lung.
 
  Động nguời nhiều thì xuong sống mềm dẻo, tốt cho sức khoẻ vì theo tantra sinh lực_life
energy của mình chạy trong xuong sống:
PLACE YOUR WHOLE ATTENTION IN THE NERVE, DELICATE AS THE LOTUS THREAD,
IN THE CENTER OF YOUR SPINAL COLUMN. IN SUCH BE TRANSFORMED,   
                                                           
15
16
17
18
19
-  The book of the secrets 2, tr. 211. January 25, 1973, Bombay, India
 - The book of the secrets 2, tr. 226. January 25, 1973, Bombay, India Auditorium     
 - Live Zen 17, 26 May 1988 pm in Gautam the Buddha Auditorium     
 - The Language of Existenceo7, 05 September 1988 pm in Gautam the Buddha Auditorium
 - The This, This, A Thousand Times This: The Very Essence of Zen 15 10 June 1988 pm in Gautam the Buddha Auditorium
In this century many beautiful things have been destroyed but Tibet is at the top. Tibet has
been destroyed by a communist invasion from China. Monasteries have been changed into
schools, into hospitals, and monks have been forced to work in the fields. Even to mention the
word "meditation" became a crime...    
   Soon it will be difficult to find a person who is capable of listening to bardo instructions and
almost impossible to find a person who can give those instructions
 
15
 
44
.
    Truớc 1950, ngay ở Tây Tạng cung khó mà có duợc bardo thodol vì phải tìm ra lama biết làm
bardo thodol và phải làm dúng lúc dang hấp hối. Nhung bây giờ ai thiền theo lời chỉ dẫn của
Osho, thiền một mình tại gia, là làm ‘tân’ bardo thodol; không cần phải lên dỉnh Hy mã lạp son.
 
F- Videos
 
   Không có video ‘Thiền zen’ trong Mạng ở bên này vì bị tổ chức lạm quyền OI phá. Trong
website Yandex còn vài videos. Ai thích thiền của Osho thì nên mở ngay videos ra coi vì dộ 1
nam nữa sẽ bị phá hết. Tụi OI có quyền tác giả tất cả các tài liệu thiền của Osho, kể cả chữ osho.
Chữ cổ osho có nghi là bạn. Nhiều zen Masters xua dùng danh từ ‘Osho.’ Phải là một nền van
minh hoàn toàn vật chất, không biết gì về thiền nên mới có loại copyright nhu thế này. Trong OI
có nguời của các tổ chức dạo quá khích Ấn Độ và Âu Phuong.
 
   Trong video dể ý dến dáng diệu, giọng nói chậm, sôi dộng của Osho và các quãng yên lặng. Về
múa Osho và Ozen Rajneesh múa bằng 2 tay, nguời không nhún nhẩy.
 
   Tìm 3 videos dầu trong link:
 
4
 
• http://yandex.ru/video/search?text=osho&where=all
 
• Rồi tìm trong khung:  
1- Video 1 (Tôi không dể tên video bằng anh ngữ vì không muốn cho tụi OI biết) :
 
1:12:05  ОШО-Это суть Дзен. сутры Дзен
Video có nhạc, Osho múa, sannyasins hét ‘Yaa-Hoo!’ lúc dầu và cuối bài. Video có
phụ nói tiếng nga. Nhung vẫn xem duợc 5 phần của ‘Thiền zen’ (bắt dầu từ 49:00)
 
2- Video 2:   
 
1:00:35  Ошо - Пробуждение Будды – 2
‘Thền zen’ dầy dủ 5 phần bắt dầu từ 39:15
 
3- Video 3: :
 
2:04:40  Ошо. Учителя, Школы, неактуальные идеологии и прочий
Video 3 toàn anh ngữ, không có phụ nói tiếng nga. Có Osho múa và nhạc hay trong
2:38 phút dầu. ‘Thền zen’ bắt dầu từ 116:05, nhung doạn ‘múa’ ở cuối bị cắt. Tuy
nhiên MP3 dầy dủ nên vẫn dùng duợc MP3 dể thực hành thiền zen.
4

OZEN
rajneesh
-
mystic
rose
-
the
celebration
                                                        
44
 - The Path of The Mystic 07, 7 May 1986 pm in Punta Del Este, Uruguay
 
OZEN rajneesh - mystic rose - the celebration - YouTube
 
Ozen Rajneesh múa dộng nhanh 2 tay ở mức: bụng, ngực và chỗ cao trên trán.  
 
5- Múa nhanh
 
       OZEN rajneesh energy event - tranzendance blue - YouTube ► 9:55► 9:55
 
G- Bài và sách dã gửi
 
   Bạn nào thiếu bài trong bảng thì xin cho biết tôi sẽ vui lòng gửi không chậm trễ. Bây giờ tôi
dùng 3 dịa chỉ email. Cùng là ‘dqkim.samira’ lúc dầu, tôi có:  ...@gmail.com, ...@hotmail.com và
...@yahoo.ca (Yahoo Canada.)
 
Ngày bắt dầu gửi
1- Chuang Tzu_Giấc mê con buớm_The butterfly dream  06/08/2014
Bài và sách dã gửi
2- Hui Neng_Viết lên tuờng_Write on the wall  26/08/14
3- ReRe_Hui Neng_Viết lên tuờng_Write on the wall  04/09/2014
4- Chuyện zen story_Nguời bếp_The cook  22/09/2014
5- Samira  26/09/2014
6- Ba tram nam sau Phật Thích Ca: Đạo phật bên Ấn Độ & Á châu. Con duờng của Phuong
Tây và Ấn Độ khác con duờng của Gautama Buddha. Zen, Zazen, no-mind, “just be”
11/10/2014
7- 2 versions_Chuang Tzu: You cannot postpone. 2 M sannyasins. Zen mission. Quyển
secrets 3
28/10/2014
8- Tell me the summary of Buddhism. Sati  17/11/2014
9- Revised Đứng yên! Đứng yên! ‘A dâu? Tôi dây!’ Trạng thái Phật. Shiva, Tantra, Quyển
Secrets 2
06/12/2014
10- Chuyện Ouspensky. Các tổ chức dạo. Luân lý. Existence.  Secrets 1. Các bài và sách dã
gửi  
29/12/2014
11-What is the meaning of Bodidarmha coming from the West:  Osho ở Mỹ 1-3.
Godliness. A Haiku. Emptiness, One with the whole. Secrets 4
21/01/2015
12- Zen: Chuyện zen. Phuong pháp thiền ‘Nghe Osho nói.’  Videos. Tổ chức lạm quyền
Osho International Foundation (OI.) My effort is to spread the fire. Secrets 5
13- Maitreya dã trở lại 1. Osho ở Mỹ 4  13/03/2015
14- Maitreya dã trở lại 2. Authority and authoritarian. Asked and unasked trust. Hồn ba.
12/04/2015
15- Zen: Thiền zen. Tantra. No-method. 5 phần của thiền zen. Xuong sống_sức khoẻ.
Hoa Himalayan rhododendron           
Tiếng hét zen: ‘Yaa-Hoo!’ và ‘Osho!’ Bardo thodol.  Videos. Các bài và sách dã gửi.   
 
16

13/02/2015
24/06/2015