Báo Cáo Về Tội Ác Thù Ghét Trong Quận Orange Năm 2022 Của Tổ Chức Groundswell Nêu Bật Những Dữ Liệu Kinh Ngạc

10 Tháng Mười 20232:01 CH(Xem: 1786)

Báo Cáo Về Tội Ác Thù Ghét Trong Quận Orange Năm 2022 Của Tổ Chức Groundswell Nêu Bật Những Dữ Liệu Kinh Ngạc

"Trong 6 năm qua, Quận Cam đã chứng kiến sự gia tăng về các vụ tội thù ghét lên đến 146% và các sự cố thù ghét lên đến 206%. So với năm 2021, đã có 178% gia tăng về hoạt động thù ghét có động cơ kỳ thị được báo cáo trong các trường học."

Những con số này là một trong những thống kê gây sốc trong Báo Cáo Về Tội Ác Thù Ghét Trong Quận Orange Năm 2022 Của Tổ Chức Groundswell. Groundswell tổ chức một cuộc họp báo vào ngày 21 tháng 9 năm 2023 để nêu bật một số kết quả cấp bách và kêu gọi sự đoàn kết trong việc hợp tác cộng đồng để chống lại sự ghét thù ở Quận Cam.

Norma López, Giám đốc điều hành Ủy ban của Groundswell, đã bắt đầu cuộc họp báo bằng một thông điệp mạnh mẽ, được chia sẻ bằng sự đồng tình của các tổ chức và người tham gia: "Hôm nay chúng ta tụ họp không chỉ trong danh nghĩa là công dân cá nhân, mà là một cộng đồng đoàn kết, tận tụy trong việc thúc đẩy sự hiểu biết, chống lại định kiến..." Ban tổ chức bao gồm Alison Edwards - CEO của Groundswell, Jennifer Wang - Phó Chủ tịch Ủy ban, cùng các nhân viên của Groundswell như Jesus Palapa, Leonel Talavera, Helia Daigeau. Các thành viên cộng đồng đã bị ảnh hưởng bởi các vụ tội ghét cũng đã phát biểu chia sẻ kinh nghiệm của họ.

Báo cáo dài 21 trang cung cấp các ví dụ về các vụ tội thù ghét, bao gồm việc vẽ tranh bẩn trên tường hoặc phá hỏng tài sản cá nhân, hành động bạo lực với cá nhân, có lời hoặc hành động đe dọa mang tính tội phạm hoặc bạo lực với cá nhân hoặc nhóm. Báo cáo cũng định nghĩa các sự cố thù ghét có động cơ định kiến, bao gồm việc phân phát tờ rơi không đe dọa chống Chủ nghĩa bài Do Thái tại nơi công cộng, hoặc la hét lời lẽ phân biệt chủng tộc từ cửa sổ xe hơi... Báo cáo thu thập dữ liệu từ các báo cáo mà Groundswell được nhận trực tiếp và từ tài liệu của các cơ quan thực thi pháp luật, các học khu, trường đại học và các tổ chức cộng đồng.

Các số liệu khiến người hoảng hốt. Có 450 trường hợp - 162 tội ác thù ghét và 288 sự cố thù ghét - được báo cáo trong một khu vực cư trú của 3,2 triệu cư dân. Con số này là sự gia tăng 94% so với 5 năm trước về hoạt động liên quan đến thù ghét. 51% trong số các tội ác thù  ghét được báo cáo liên quan đến định kiến chủng tộc và nguồn gốc quốc gia. Chiếm 43% các trường hợp, cộng đồng người Mỹ Đen bị tấn công nhiều nhất trong các tội ác liên quan đến thù ghét chủng tộc, và cộng đồng Do Thái cũng là mục tiêu trong các hoạt động thù ghét liên quan đến tôn giáo, chiếm 20% trong số các trường hợp. Hơn nữa, có sự gia tăng 178% trong hoạt động thù ghét có động cơ về định kiến trong các trường học và, sự gia tăng 126% trong hành động thù ghét đối với cộng đồng thuộc giới tính thứ ba LGBTQ.

Báo cáo đã nêu rõ về hồ sơ của các thủ phạm trong các vụ tội ác này. Nam giới chiếm 85% trong số các thủ phạm, trong khi nữ giới chiếm 15%, với đa số ở độ tuổi từ 26 đến 40. 46% là người da trắng và 36% là người Mỹ Latin. Đa số các vụ tội ác thù ghét xảy ra trên đường phố, nơi tín ngưỡng, hoặc tại nơi cư trú của nạn nhân.

Báo cáo kết luận với các gợi ý về chiến lược phòng ngừa với sự đóng góp toàn diện và tập thể từ tất cả các phía liên quan trong Quận Cam. Groundswell đề xuất tiếp tục công việc thúc đẩy như theo dõi các chính sách chống ghét thù và khuyến khích hợp tác và điều tra chống thù ghét. Đề xuất cung cấp lớp đào tạo về phòng ngừa cho các nhân viên hoạt động trong các dịch vụ cần trợ giúp ngay lập tức. Khuyến khích việc báo cáo của người dân và thu thập dữ liệu trên toàn tiểu bang sẽ giúp ích với việc soạn thảo chính sách. Cuối cùng, sự tham gia và giáo dục cộng đồng đóng vai trò quan trọng trong việc tạo nên sức mạnh cho cộng đồng chống lại sự ghét thù và cực đoan.

Đọc toàn bộ báo cáo tại đây.

Groundswell’s 2022 Orange County Hate Crime Report Calls Attention to Staggering Data

“Orange County has seen an increase in hate crimes at 146% & hate incidents at 206% in the last six years. There was a 178% increase of reported bias-motivated hate activity in schools compared to 2021.”

These are among some shocking statistics in Groundswell’s 2022 Orange County Hate Crime Report. The organization hosted a press conference on September 21, 2023, to highlight some urgent findings and call for unity in community collaboration in combating hate in Orange County. 

Norma López, Commission Executive Director of Groundswell began the press conference with a strong sentiment, equally shared by the organizers and participants: "Today we gather not only as individual citizens, but as a united community, dedicated to fostering understanding, combating prejudices..." The panel included Alison Edwards - CEO of Groundswell, Jennifer Wang - Commission Vice-Chair, and staff from Groundswell Jesus Palapa, Leonel Talavera. Helia Daigeau. Other community members who were impacted by hate crimes:   and hate incidents also shared their experiences.

The 21-page reports provide examples of hate crimes, including graffiti or vandalization of private property, physical violence against an individual, criminal threats or violence against an individual or group. It also defines bias-motivated hate incidents including the distribution of non-threatening antisemitic flyers in a public place, or yelling racial slurs from car windows…The report draws data from reports Groundswell receives directly, and documents from law enforcement, school districts, colleges and universities and community-based organizations. 

The statistics are alarming. There were 450 cases - 162 hate crimes and 288 hate incidents - reported in a dwelling area of 3.2 million residents. This is an increase of 94% in hate activity compared to 5 years ago. 51% of hate crimes reported were related to race/ethnicity/national origin bias. At 43% of the cases, the black community was most targeted for race-related crimes and incidents. The Jewish community was targeted for religious-related hate activity which made up 20% of the cases. Furthermore, there is a 178% increase in bias-motivated hate activity in schools and a 126% increase in LGBTQ hate. 

The report shed light on the profiles of offenders of these crimes. Men perpetrators made up 85% of offenders, while women made up 15%, with a majority being from the age of 26 to 40. 46% were White and 36% were Latino. A majority of hate crimes happened on the streets, places of worship, or at the victim’s residence. 

The report concludes with tips for prevention strategies with a comprehensive and collective effort from all stakeholders of Orange County. Groundswell recommends continued advocacy work such as monitoring anti-hate policies and encouraging anti-hate collaboration and investigations. Providing prevention training to specific individuals in immediate services is also recommended. Encouraging citizen reporting and state-wide data collection will help with policy drafting efforts and lastly, community engagement and education play a crucial role in empowering a strong community against hate, bullying, and extremism. 

Read the full report here.