HƯỚNG DẪN CỦA BỘ TRƯỞNG AN SINH XÃ HỘI (SSA) VỀ TRỢ CẤP COVID-19

12 Tháng Tư 20209:56 SA(Xem: 8551)

VĂN HÓA ONLINE - CỘNG ĐỒNG - THỨ HAI 13 APRIL 2020

Ý kiến-Bài vở vui lòng gởi về:  vaamacali@gmail.com (VănHóa Online-California)


HƯỚNG DẪN CỦA BỘ TRƯỞNG AN SINH XÃ HỘI (SSA) VỀ TRỢ CẤP COVID-19


image018


Vào lúc 5PM ngày hôm nay thứ Sáu 10/4/2020, quyền tùy viên báo chí Sở An sinh xã hội (SSA) là ông Mark Hinkle đã phổ biến Bản Hướng Dẫn của Bộ Trưởng Bộ SSA là ông Andrew Saul về việc trợ cấp vì thiên tai dịch họa Covid-19 cho những người đang hưởng tiền SSA và cả những người đang nhận tiền trợ cấp SSI, nguyên văn như dưới đây :  


Friday, April 10, 2020


For Immediate Release


Mark Hinkle, Acting Press Officer
press.office@ssa.gov


New Guidance about COVID-19 Economic Impact Payments for Social Security and Supplemental Security Income (SSI) Beneficiaries from Social Security Commissioner Andrew Saul


For Social Security retirement, survivors, or disability beneficiaries who do not have qualifying children under age 17, you do not need to take any action with the IRS.


Đối với những người đang nhận tiền hưu, tiền trợ cáp quả phụ, chồng góa và tổ phụ hoặc tiền bệnh SSDI không có con nhỏ dưới 17 tuổi, qúi vị không cần phải làm gì hết.


You will automatically receive your $1,200 economic impact payment directly from the IRS as long as you received an SSA-1099 for 2019.


Qúi vị sẽ nhận được $1.200 trực tiếp từ Sở Thuế vụ căn cứ vào Mẫu SSA-1099 của năm 2019


For SSI recipients who do not have qualifying children under age 17, we continue to work closely with Treasury in our efforts to make these payments automatically.


Đối với những người hưởng tiền SSI nhưng không có con nhỏ dưới 17 tuổi, chúng tôi tiếp tục làm việc chặt chẽ với Bộ Ngân khố trong nổ lực giúp họ được nhận tiền trợ cấp này.


Please note that we will not consider Economic Impact Payments as income for SSI recipients, and the payments are excluded from resources for 12 months.


Xin nhớ rằng khoản tiền trợ cấp thiên tai dịch họa Covid-19 này không được coi là lợi tức trong việc duyệt xét hồ sơ xin trợ cấp SSI và khoản tiền này cũng sẽ không được coi là tài sản trong thời hạn 12 tháng trong việc duyệt xét hồ sơ xin trợ cấp SSI


Please continue to visit the IRS at www.irs.gov/coronavirus for the latest information


Để có thể cập nhật thông tin, qúi vị vào Website của IRS tại  Coronavirus Tax Relief and Economic Impact Payments | Internal Revenue Service


Chúng tôi đã vào Website này và đọc được thông tin : Coronavirus Tax Relief and Economic Impact Payments của sở thuế vụ như sau :


The IRS is committed to helping you get your Economic Impact Payment as soon as possible. The payments, also referred to by some as stimulus payments, are automatic for most taxpayers. No further action is needed by taxpayers who filed tax returns in 2018 and 2019 and most seniors and retirees.


Sở thuế vụ cam kết sẽ làm hết khả năng để quí vị nhận được khoản tiền trợ cấp kích thích nên kinh tế trong thời gian sớm nhất sẽ được tự động gửi đến những người thọ thuế.  Những người đã khai thuế năm 2018 và 2019 cũng như đa số người cao niên và người hưu trí không cần phải làm gì thêm nữa


See if you are eligible for an Economic Impact Payment.


Hãy xem bạn có đủ điều kiện hưởng tiền trợ cấp Covid-19 hay không


Non-Filers: Enter Your Payment Info Here


Những người không khai thuế cần phải điền Mẫu đơn này để nhận tiền


If you don’t file taxes, use the "Non-Filers: Enter Your Payment Info Here" application to provide simple information so you can get your payment.


Nếu bạn không khai thuế, hãy dùng Mẫu đơn  Người không khai thuế cần phải điền Mẫu đơn này để cung cấp một số thông tin cần thiết để nhân tiền .


You should use this application if :   Bạn cần dùng Mẫu đơn này nếu :


  • You did not file a 2018 or 2019 federal income tax return because your gross income was under $12,200 ($24,400 for married couples). This includes people who had no income. Or

           Bạn đã không khai thuế trong năm 2018 và 2019 bởi vì lợi tức dưới $12.200 cho


           người độc thân ( $24.400 cho hai vợ chồng ).  Bao gồm cả người không có lợi tức. 


           Hoặc


  • You weren’t required to file a 2018 or 2019 federal income tax return for other reasons

            Bạn đã không khai thuế 2018 hoặc 2019 vì những lý do khác


If you receive these benefits, we already have your information and you will receive $1,200. Do not use this application if you receive:


Nếu bạn đang nhận những khoản tiền dưới đây, chúng tôi đã có thông tin của qúy vị và qúi vị sẽ nhận được $1.200. Nếu nhận được Mẫu đơn này gửi đến nhà, qúi vị không cần phải làm gì cả 


  • Social Security retirement, disability (SSDI), or survivor benefits

           TIền hưu trí, tiền bệnh SSDI hoặc tiền trợ cấp quả phụ, chồng góa và tổ phụ


  • Railroad Retirement and Survivor Benefits

           Tiền hưu của nhân viên sở hỏa xa và trợ cấp cho quả phụ, tổ phụ


Special note: People in these groups who have qualifying children under age 17 can use this application to claim the $500 payment per child.


Ghi chú :  Những người trong những nhóm người này có con nhỏ dưới 17 tuổi có thể dùng Mẫu này để xin tiền trợ cấp cho con nhỏ


Trong hướng dẫn của Sở Thuế vụ trên đây, chúng tôi không tìm thấy hướng dẫn nào nói rõ hoặc xác đinh rằng người đang hưởng tiền trợ cấp SSI được nhận tiền Covid-19. Bộ trưởng cơ quan SSA ông Andrew Saul chỉ hứa là sẽ làm việc chặt chẽ với IRS để người SSI cũng nhận được tiền trợ cấp Covid-19.


Qui định của IRS chỉ đề cập đến những người đang hưởng quyền lợi An sinh xã hội gọi chung là R.S.D.I. viết tắt của  Retirements - Survivors -  Disability Insurance mà thôi.


Phúc Linh