Hà văn Thùy: Ra khỏi Việt Nam mở mang thế giới

09 Tháng Tám 20219:45 SA(Xem: 4178)

VĂN HÓA ONLINE – DIỄN ĐÀN 3 - THỨ HAI 09 AUGUST 2021

Ý kiến-Bài vở vui lòng gởi về:  lykientrucvh@gmail.com


Ra khỏi Việt Nam mở mang thế giới

image019

Out Of Vietnam Explore Into The World Paperback – August 1, 2021


RA KHỎI VIỆT NAM MỞ MANG THẾ GIỚI


by Thuy Van Ha (Author)


https://www.amazon.com/dp/B09BL6NBGD?ref_=pe_3052080_397514860


DEAR MY COMPATRIOTS


I couldn't remember reading where: "This is zoology and anthropology at the molecular level, and then the biologist turns into a historian." This may not be true of the successful biologist.  As a famous person, he will roll with his biology career and ignore the role of historian… Smiling, I thought, maybe it was meant it true for me, an incompetent biologist who quit his job to be a writer. And in the 60th year of a romantic life, in the deserted night went online to search for material for the novel was writing, I suddenly received information: “African prehistoric people migrated to Vietnam and then from Vietnam explores the world…” A divine premonition flashed through my mind: “If this is true, it will not only lead to a rewrite of the history but also change the fate of the nation!” After checking the source of the information, I abandoned all literary work and focused on finding the origin. With biological knowledge that has not been forgotten after half a century, I connect and deciphers precious documents of genetics, archaeology, anthropology, culture ... to come up with ideas that have never existed.


Many years have passed since that memorable night. As an amateur historian, I published nearly a dozen books and hundreds of research articles on national origins. As expected, the history of the Vietnamese people has been rewritten. Unexpectedly, while searching for the origin of the Vietnamese ethnic group, I also discovered the origin of many peoples on Earth. And more miraculously, most of them were born in Vietnam, from Hoa Binh went exploring the world.


I suddenly remembered the legend of Vietnamese that the dragon and the fairy son. Double totem? That's right, while all other ethnic groups have only one totem, the Vietnamese worship double totems! This speaks to the great wisdom of honoring the Mother. And Great Mother Au Co gave birth to a bag of hundreds of eggs and hatched a hundred sons. Fifty children went down to the sea, fifty children went to the mountains… Is the story a premonition of the fact that humanity was born in Vietnam and went out to explore the world? Realizing the marvelous of the Creator, I wrote this little book for my compatriots.


Thank you to my friend, writer Chu Tan, who encouraged and gave me valuable comments.


Saigon, May 2021

CÙNG ĐỒNG BÀO TÔI


Tôi không nhớ đã đọc ở đâu đó: "Khi động vật học và nhân chủng học đạt cấp độ phân tử, thì nhà sinh vật học trở thành nhà sử học." Điều này có thể không đúng với nhà sinh vật học thành công. Là một người nổi tiếng, ông ta sẽ lăn lộn với sự nghiệp sinh học của mình mà bỏ qua vai trò nhà sử học… Mỉm cười, tôi nghĩ, có lẽ điều đó đúng với mình, một nhà sinh vật học kém cỏi đã bỏ nghề để làm nhà văn. Và vào năm thứ 60 của cuộc đời lãng du, trong đêm vắng, lên mạng tìm tư liệu cho cuốn tiểu thuyết đang viết, tôi bất ngờ nhận được thông tin: “Người tiền sử châu Phi di cư sang Việt Nam rồi từ Việt Nam khám phá thế giới…” Một linh cảm thần thánh chợt lóe lên: "Nếu điều này là sự thật, nó không chỉ dẫn đến việc viết lại lịch sử mà còn thay đổi vận mệnh dân tộc Việt!" Sau khi kiểm tra nguồn thông tin, tôi từ bỏ mọi công việc văn chương để tập trung vào việc tìm nguồn gốc. Với kiến ​​thức sinh học chưa bị lãng quên sau nửa thế kỷ, tôi kết nối, giải mã những tài liệu quý về di truyền học, khảo cổ học, nhân chủng học, văn hóa học… để nảy ra những ý tưởng chưa từng có.


Đã nhiều năm trôi qua kể từ đêm đáng nhớ đó. Là một nhà sử học nghiệp dư, tôi đã xuất bản gần chục cuốn sách và hàng trăm bài báo nghiên cứu về cội nguồn dân tộc. Quả nhiên, lịch sử của dân tộc Việt Nam đã được viết lại. Không ngờ trong lúc truy tìm cội nguồn dân tộc Việt Nam, tôi còn phát hiện ra nguồn gốc của nhiều dân tộc trên Trái đất. Và kỳ diệu hơn, hầu hết họ đều sinh ra ở Việt Nam, từ Hòa Bình đi khám phá thế giới.


Tôi chợt nhớ đến truyền thuyết Việt Nam con rồng cháu tiên. Vật tổ đôi? Đúng vậy, trong khi các dân tộc khác chỉ có một vật tổ thì người Việt lại thờ vật tổ đôi! Điều này nói lên sự khôn ngoan tuyệt vời của việc tôn vinh người Mẹ. Còn Mẹ vĩ đại Âu Cơ sinh ra bọc trăm trứng, nở ra trăm người con trai. Năm mươi người con xuống biển, năm mươi người con lên núi… Câu chuyện có phải là điềm báo về việc loài người sinh ra ở Việt Nam rồi ra đi mở mang thế giới? Nhận ra sự kỳ diệu của Tạo hóa, tôi đã viết cuốn sách nhỏ này tặng đồng bào mình.


Xin cảm ơn bạn tôi, nhà văn Chu Tấn, người đã động viên và cho tôi những lời nhận xét quý báu.


Sài Gòn, tháng 5 năm 2021