Chương trình webinar của ACT Against Hate Alliance: Các Cuộc Thảo Luận Thường Xuyên Gợi Cảm Hứng Cho Những Thay Đổi Dây Chuyền

30 Tháng Ba 20237:39 SA(Xem: 879)

Chương trình webinar của ACT Against Hate Alliance: Các Cuộc Thảo Luận Thường Xuyên Gợi Cảm Hứng Cho Những Thay Đổi Dây Chuyền
jason-leung-2TpnqPs-P3E-unsplash

Trong năm khai mạc, ACT Against Hate Alliance  khởi xướng những chương trình có 10 phần nhằm đề cập đến mức gia tăng đáng sợ của tội ác do thù ghét ở California và trên toàn nước Mỹ. Những hội thảo trên mạng này nhắm vào việc đem truyền thông sắc tộc, các nhà lãnh đạo cộng đồng, các nhà giáo dục, các chuyên gia thực thi luật pháp, các đại diện những tổ chức NGO, và những thành viên quan trọng khác đến gần với nhau hơn.

Với những diễn giả đến từ các bộ phận chính quyền cũng như tư nhân, chương trình bao gồm những chủ đề thực tiễn như:

 • Định nghĩa Tội Ác Do thù Ghét; Cơn Dịch Lặng Thinh - Vai Trò Của Truyền Thông
 • Báo cáo Những Tội Ác Trong Những Cộng Đồng Được Chú Trọng Tới, Vai Trò Quan Trọng Của Giáo Dục
 • Những Tội Ác Do Thù Ghét Và Sự Gia Tăng Mức Đe Dọa Cho Nền Dân Chủ Của Chúng Ta - Giới Lãnh Đạo Về Thực Thi Luật Pháp Và Chuyên Gia Về Truyền Thông Thảo Luận Những Giải Pháp.
 • Những Góc Cạnh Lịch Sử Về Tội Ác Do Thù Ghét Và Ảnh Hưởng Trên Nền Kinh tế Của Chúng Ta
 • Ngày Vùng Lên Hành Động Chống Thù Ghét; Đáp Ứng Mới Đây Của San Ramon; Sử Dụng Các Hiệp Hội Giáo Dục Và Học Đường Như Tác Nhân Thay Đổi; Và Sự Tham Gia Dân Sự Của Học Sinh
 • Thảo Luận Bàn Tròn Giới Chức Thực Thi Luật Pháp: Hành Động Và Những Yếu Tố Căn bản Trong Việc Ngăn Ngừa Và Chặn Đứng Những Tội Ác Do Thù Ghét
 • Vai Trò Của Công Nghiệp Về Nghệ Thuật & Giải Trí Trong Việc Chống Lại Tội Ác Do Thù Ghét...

Chương trình hiểu rõ ý nghĩa của những cuộc thảo luận và tiếp cận thường xuyên giữa quần chúng và cơ quan thực thi luật pháp cùng những nhà lãnh đạo chính quyền. Ngay từ đầu đã có rất ít những báo cáo về các biến cố hoặc tội ác do thù ghét, và nhằm nhấn mạnh tầm quan trọng của những thông tin này, viên chức chính quyền đã tiến bước để tìm đến với dân chúng qua những hội thảo trên mạng và những buổi sinh hoạt cộng đồng. Những nỗ lực vượt bực đã được thực thi và những thành quả đầy phấn khởi đã đạt được. Những giải pháp không chỉ đến từ giới lãnh đạo, và với những thảo luận thường xuyên, các giải pháp được đưa ra qua phương thức nhắm vào chủ đích và cho những người cần đến chúng nhiều nhất.

Giới truyền thông và vai trò của thông tin về sắc tộc trong cuộc vận động toàn quốc này cực kỳ quan trọng bởi nó đem lại nền tảng giúp các nhà lãnh đạo đề cập đến những mối quan ngại, cung cấp những giải pháp căn cứ trên những điều quan tâm này đồng thời chia sẻ sự liên kết trong những tình hình bất trắc nhất. Bên cạnh những giới chức chính quyền, các thành viên cộng đồng, các chuyên gia, cơ quan thực thi luật pháp, các nhà giáo dục, các nhà làm luật, và các nhà lãnh đạo tư tưởng, vai trò của truyền thông là giáo dục, thông tin và gợi cảm hứng. AAHA nhận thức được từ rất sớm phẩm chất và việc giáo dục bao gồm như một hướng đi căn bản dẫn tới việc giảm bớt tội ác do thù ghét. AAHA nhắm vào "các cơ sở giáo dục ở mọi cấp độ, từ nhà trẻ đến trường đại học, chương trình cung cấp cho học sinh cơ sở hỗ trợ việc thảo luận, bày tỏ một cách cởi mở, và một nền tảng rõ ràng, đồng nhất khiến việc hội tụ và nét đa dạng không là nỗ lực họ phải đạt tới mà là sự hình thành của chính họ."

AAHA tiến một bước xa hơn để đề cập đến vai trò quan trọng của nghệ thuật & giải trí trong việc chống lại tội ác, một thể loại thường không được nhắc tới khi đề cập đến những tội ác do thù ghét. Lịch sử đã cho thấy những thay đổi xã hội có hiệu quả nhất khi được hỗ trợ bởi văn hóa quần chúng, bởi vì những người nổi tiếng có ảnh hưởng lớn lao trên cảm nhận xã hội của đám đông.

Khi các diễn giả nói về đề tài này, họ cùng đồng ý là nghệ thuật và giải trí có sức mạnh gây cảm hứng và thuyết phục sự chuyển dạng của đám đông với rất ít rào cản, so với những thay đổi có tính cách cơ cấu thường hay gặp nhiều thử thách. Carey Perloff, một nhà lãnh đạo nổi tiếng quốc tế về nghệ thuật, phát biểu: "Một trong những thứ chúng ta biết về sự thù ghét là thứ xảy ra khi họ 'làm gì đó' người khác. Hnàh động ‘làm gì đó’ khiến họ mang trong đầu ý nghĩ người mà họ đang làm hại thì không giống họ, và đó là điều đáng sợ. Tôi cảm nhận được rằng một cách để hóa giải điều đó là dùng trải nghiệm nghệ thuật. Bởi bạn không thể giữ vai trò bàng quan. Rất thường khi bạn có trải nghiệm của những người rất khác biệt với bạn." Xem một cuốn phim ca ngợi sự bình đẳng và tử tế lay động trong lòng và thay đổi người ta mạnh hơn nghe bài diễn văn của một vị tổng thống về sự tiếp nhận người khác. 

Những buổi hội thảo liên tục qua mạng của AAHA đầy tính chất thông tin và chuyển đổi. Những đề tài sắp tới gồm có Các Tổ Chức Phi Lợi Nhuận Liên kết Chống Lại Tội Ác Do Thù Ghét; Học Sinh Giữ Vai Trò Lãnh Đạo Chống Tội Ác Do Thù Ghét, Các Nhà Lãnh Đạo Tôn Giáo Liên Kết Với Cộng Đồng Chống Lại Tội Ác Do Thù Ghét... Vào trang www.actagainsthate.org để ghi danh miễn phí và xem danh sách những diễn giả trước đây và trong tương lai. 

ACT Against Hate Alliance’s Anti-Hate Crime Media Segments: Frequent Conversations Inspire Domino-Effect Changes

In its inaugural year, ACT Against Hate Alliance starts an initiative featuring 10 segment programs to address the alarming rise in hate crimes in California and across the United States. These webinars aim to bring together ethnic media, community leaders, educators, law enforcement experts, NGO representatives, and other important stakeholders. 

With prominent guest speakers from the governmental as well as private sectors, the program covers practical topics such as: 

 • Defining Hate Crime; The Silent Epidemic - Media's Role
 • Reporting Hate Crimes In Targeted Communities, The Critical Role Of Education
 • Hate Crimes And The Rising Threat To Our Democracy - Law Enforcement Leader And Media Expert Discuss Solutions
 • Historical Perspectives On Hate Crimes And Impact To Our Economy
 • Stand Against Hate Action Day; San Ramon’s Recent Response; Using Education And School Associations As Change Agents; And Students’ Civic Involvement
 • Law Enforcement Roundtable: Action And Proaction Critical Keys To Preventing And Stopping Hate Crimes
 • Role Of The Arts & Entertainment Industry In Combatting Hate Crime

The program understands the significance of frequent conversations and interactions between the general population and law enforcement and government leaders. Right in the beginning, there is a serious lack of hate incidents and hate crime reporting and in order to highlight the importance of this information, government officials and leaders are stepping up to the forefront to reach out to the people through webinars and community events. Tremendous efforts have been made and positive impacts could be seen. Solutions don’t only come from up top, and with these frequent conversations, solutions are being offered in a targetted manner and to whom it matters most. 

The media and ethnic media’s role in this nationwide initiative is crucial as it provides a platform for leaders to address concerns, provide resources based on these concerns and share solidarity in unfortunate circumstances. Alongside government leaders, community members, experts, law enforcement, educators, policymakers, and thought leaders, the media’s role is to educate, inform and inspire. AAHA sees equality and inclusion education at an early stage as a fundamental direction toward decreasing hate crime. AAHA aims at “education institutions at all levels, from pre-school to university, programming that provides students with a nurturing platform for discussion, open expression, and a consistent, clear foundation that makes inclusion and diversity not something they do, but who they are.” 

AAHA takes it a step further to address the pivotal role of arts & entertainment in combating crime, a genre that is often not covered frequently when associated with hate crimes. History has shown social changes are most effective when supported by pop culture because celebrities are highly influential when it comes to people’s social perceptions. 

As the presenters speak upon this topic, they agree arts and entertainment have the power to inspire a persuasive mass transformation with very few barriers, as opposed to institutional changes which sometimes can be challenging. Carey Perloff, an internationally recognized leader in the arts, shares: “One of the things we know about hate is what happens when you 'other' someone. Othering allows someone in their mind to think that the person they are harming isn’t like them, and that’s an awful thing. One way to crack that open I feel is the experience of the arts. Because you cannot distance yourself. Very often you experience people who are very different from yourself.” Watching a movie that endorses equality and kindness moves and changes people more than observing a president give a speech about inclusivity. 

AAHA’s ongoing webinar series is informative and transformative. Upcoming topics include Non-Profits In Alliance Against Hate Crimes; Students Taking Leadership Against Hate Crimes, Religious Leaders United With Communities Against Hate Crimes… Visit www.actagainsthate.org for free registration and to view a list of past and upcoming presenters and speakers.
20 Tháng Mười Hai 2022(Xem: 1336)
We are excited to announce that the California Department of Social Services just announced a second year of funding for Stop the Hate.
02 Tháng Mười Hai 2022(Xem: 1322)
Trong lịch sử California chưa bao giờ tiểu bang đã bỏ ra hơn 165 triệu đô la để tài trợ cho 80 cơ quan, bao gồm bảy cơ quan trong Quận Cam. Vào tháng Tư 2022, với sự tài trợ có được, Bộ Dịch Vụ Xã Hội California (CDSS) Quyền Công Dân, Việc Dễ Dàng Được Trợ Giúp và Bình Đẳng Sắc Tộc (CARE) đã làm nên lịch sử, hoạch định để cung cấp những dịch vụ ngăn ngừa và can thiệp trực tiếp cho những cư dân Á Châu...
08 Tháng Mười Một 2022(Xem: 1456)
Thành lập năm 2003 bởi Hiệp Hội Văn Chương & Nghệ Thuật Việt Mỹ (VAALA), Lễ Hội Điện Ảnh Việt Nam (VFF) hiện nay là một lễ hội phim ảnh Việt có tầm vóc quốc tế với đầy ý nghĩa. Năm nay với 32 cuốn phim, gồm 12 phim dài và 21 phim ngắn, VFF tiếp tục chú tâm vào những yếu tố nhân bản trong nội dung của xã hội nhằm đạt tới sự vượt qua chính bản thể mình.
28 Tháng Mười 2022(Xem: 1611)
Là một cơ quan Á Châu, VAAMA đặt ưu tiên ngay từ khi mới hình thành trong việc góp phần vào những khởi xướng đầy ý nghĩa cho người Mỹ gốc châu Á và vùng đảo Thái Bình Dương. Những nền văn hóa này là một phần của đời sống người Mỹ. Chúng tôi lên án những hành vi kỳ thị chủng tộc và bạo động, đồng thời tiếp tục có những hành động cụ thể nhằm giúp ngăn chặn sự bất công dựa trên sắc tộc.
27 Tháng Mười 2022(Xem: 1656)
20 Tháng Mười 2022(Xem: 1872)
23 Tháng Chín 2022(Xem: 1973)
Viet Film Fest Xin Loan Báo Chương Trình Chiếu Phim Năm 2022 và Địa Điểm Mới Gần Trung Tâm Little Saigon. Trở lại với phiên bản lần thứ 13, Viet Film Fest 2022 sẽ trình làng một chương trình đặc sắc nhằm tôn vinh những câu chuyện và tiếng nói Việt trong điện ảnh.
12 Tháng Chín 2022(Xem: 1945)
Tội ác do thù ghét đã nổi bật trong những năm gần đây khi càng lúc càng có nhiều nạn nhân lên tiếng và nhiều môi trường truyền thông xã hội đề cập đến những vấn đề quan trọng này. Những nguồn trợ lực và những đường dây giúp đỡ về xã hội, pháp lý, và chính trị càng lúc càng phổ biến bởi những khách bàng quan, nạn nhân, và ngay cả kẻ vi phạm.
31 Tháng Tám 2022(Xem: 2054)
Với sự hỗ trợ và khuyến khích của Thư Viện Tiểu Bang, Các Dịch Vụ Truyền thông Sắc Tộc chủ tọa hội thảo bàn tròn ngày 2 tháng Tám 2022, cho các nhóm truyền thông đã được sự chu cấp của quỹ vận động Ngưng Sự Thù Ghét (Stop the Hate).
11 Tháng Tám 2022(Xem: 2237)
Dự Án Cải Thiện I-405 Của Sở Giao Thông Quận Cam khởi sự xây cất vào năm 2018, xuyên qua những thành phố Costa Mesa, Fountain Valley, Westminster, Huntington Beach, Seal Beach và cộng đồng Rossmoor.
25 Tháng Bảy 2022(Xem: 2220)
Hiệp Hội Thương Mại Á Châu của Quận Cam đã chủ tọa một Buổi Thảo Luận APPI mang chủ đề Ngừng Sự Thù Ghét Cơ Sở Thương Mại nhỏ AAPI. Thành viên bao gồm những người lãnh đạo cộng đồng Việt và Á Châu, cùng các đại diện chính quyền và các giới chức dân cử. Tìm hiểu thêm tại vaama.org/stopthehate.